クイズ

スクロールできます
/20

『毎日使うタイ語単語200』クイズ①(全20問)

1 / 20

ฟัง
faŋ
ファン

2 / 20

รอ
rɔɔ
ロー

3 / 20

ห้อง
hɔ̂ŋ
ホン

4 / 20

โทรศัพท์
thoorasàp
トーラサップ

5 / 20

ขับ
khàp
カップ

6 / 20

ทำงาน
thamŋaan
タムガーン

7 / 20

อร่อย
arɔ̀y
アロイ

8 / 20

ยา
yaa
ヤー

9 / 20

บ้าน
bâan
バーン

10 / 20

มา
maa
マー

11 / 20

ร้อน
rɔ́ɔn
ローン

12 / 20

กาแฟ
kaafɛɛ
ガーフェー

13 / 20

นั่ง
nâŋ
ナン

14 / 20

อาหาร
aahǎan
アーハーン

15 / 20

แก้ว
kɛ̂ɛw
ゲーオ

16 / 20

แหวน
wɛ̌ɛn
ウェーン

17 / 20

ใหม่
mày
マイ

18 / 20

วิทยุ
wítthayú
ウィッタユ

19 / 20

งาน
ŋaan
ガーン

20 / 20

ขนม
khanǒm
カノム

Your score is

The average score is 78%

0%

/20

『毎日使うタイ語単語200』クイズ②(全20問)

1 / 20

รถไฟ
rót fay
ロット ファイ

2 / 20

ปลา
plaa
プラー

3 / 20

ซื้อ
sʉ́ʉ
スー

4 / 20

ตัด
tàt
タット

5 / 20

พัดลม
phát lom
パット ロム

6 / 20

สะอาด
sààat
サアート

7 / 20

ข้าว
khâaw
カーオ

8 / 20

เผ็ด
phèt
ペット

9 / 20

เพื่อน
phʉ̂an
プアン

10 / 20

ยาก
yâak
ヤーク

11 / 20

สมุด
samùt
サムット

12 / 20

ไปรษณีย์
praysanii
プライサニー

13 / 20

หมวก
mùak
ムアック

14 / 20

ขับ
khàp
カップ

15 / 20

ตื่น
tʉ̀ʉn
トゥーン

16 / 20

หูฟัง
hǔu faŋ
フー ファン

17 / 20

ว่าง
wâaŋ
ワーン

18 / 20

เงิน
ŋən
グン

19 / 20

ขยะ
khayà
カヤ

20 / 20

หนาว
nǎaw
ナーウ

Your score is

The average score is 81%

0%

/20

『場所を表すタイ語単語200』クイズ①(全20問)

1 / 20

สระว่ายน้ำ
sà wâay náam
サ ワーイ ナーム

2 / 20

ภูเขาไฟ
phuu khǎw fay
プー カオ ファイ

3 / 20

ลาว
laaw
ラーオ

4 / 20

โรงเรียนรัฐบาล
rooŋ rian rátthabaan
ローン リアン ラッタバーン

5 / 20

กรุงเทพฯ
kruŋthêep
グルンテープ

6 / 20

โรงพยาบาล
rooŋ phayaabaan
ローン パヤーバーン

7 / 20

ป้ายรถเมล์
pâay rót mee
パーイ ロット メー

8 / 20

ท่าเรือ
thâa rʉa
ター ルア

9 / 20

ทางม้าลาย
thaaŋ máalaay
ターン マーラーイ

10 / 20

สนามบิน
sanǎam bin
サナーム ビン

11 / 20

ทะเล
thálee
タレー

12 / 20

ห้องครัว
hɔ̂ŋ khrua
ホン クルア

13 / 20

เมืองหลวง
mʉaŋ lǔaŋ
ムアン ルアン

14 / 20

สี่แยก
sìi yɛ̂ɛk
シー イェーク

15 / 20

เกาะ
kɔ̀

16 / 20

วัด
wát
ワット

17 / 20

ถนน
thanǒn
タノン

18 / 20

จังหวัด
caŋwàt
ジャンワット

19 / 20

โรงเรียนมัธยมปลาย
rooŋ rian mátthayom plaay
ローンリアン マッタヨム プラーイ

20 / 20

ซอย
sɔɔy
ソーイ

Your score is

The average score is 70%

0%

/20

『場所を表すタイ語単語200』クイズ②(全20問)

1 / 20

ชนบท
chonnabòt
チョン ナボット

2 / 20

หอสมุด
hɔ̌ɔ samùt
ホーサムット

3 / 20

หอศิลป์
hɔ̌ɔ sǐn
ホー シン

4 / 20

จีน
ciin
ジーン

5 / 20

โรงหนัง
rooŋ nǎŋ
ローン ナン

6 / 20

ไร่
rây
ライ

7 / 20

ห้องนั่งเล่น
hɔ̂ŋ nâŋ lên
ホン ナン レン

8 / 20

ทางเข้า
thaaŋ khâw
ターン カオ

9 / 20

ประภาคาร
pràphaakhaan
プラパーカーン

10 / 20

สถานที่
sathǎan thîi
サターン ティー

11 / 20

ไปรษณีย์
praysanii
プライサニー

12 / 20

สนามกีฬา
sanǎam kiilaa
サナーム ギーラー

13 / 20

ศูนย์อาหาร
sǔun aahǎan
スーン アーハーン

14 / 20

โรงเรียน
rooŋ rian
ローン リアン

15 / 20

สะพาน
saphaan
サパーン

16 / 20

อังกฤษ
aŋkrìt
アングリット

17 / 20

สำนักงาน
sǎmnák ŋaan
サムナック ガーン

18 / 20

พม่า
phamâa
パマー

19 / 20

ปราสาท
praasàat
プラーサート

20 / 20

ทางเท้า
thaaŋ tháaw
ターン ターオ

Your score is

The average score is 84%

0%

/20

『人・職業を表すタイ語単語170』クイズ①(全20問)

1 / 20

เจ้าหน้าที่
câw nâathîi
ジャオ ナーティー

2 / 20

ลูกคนเดียว
lûuk khon diaw
ルーク コン ディアオ

3 / 20

ล่าม
lâam
ラーム

4 / 20

นักศึกษา
nák sʉ̀ksǎa
ナック スックサー

5 / 20

นักเขียน
nák khǐan
ナック キアン

6 / 20

ภรรยา
phanrayaa
パンラヤー

7 / 20

คนต่างประเทศ
khon tàaŋ prathêet
コン ターン プラテート

8 / 20

ประธานาธิบดี
prathaanaathíbɔɔdii
プラターナーティボーディー

9 / 20

ลูกน้อง
lûuk nɔ́ɔŋ
ルーク ノーン

10 / 20

น้องสาว
nɔ́ɔŋ sǎaw
ノーン サーオ

11 / 20

พี่ชาย
phîi chaay
ピー チャーイ

12 / 20

ผู้โดยสาร
phûu dooy sǎan
プー ドーイ サーン

13 / 20

วิศวกร
wítsawakɔɔn
ウィッサワゴーン

14 / 20

พวกพ้อง
phûak phɔ́ɔŋ
プアック ポーン

15 / 20

นักเรียนมัธยมต้น
nák rian mátthayom tôn
ナック リアン マッタヨム トン

16 / 20

ตัวเอง
tua eeŋ
トゥア エーン

17 / 20

นักกีฬา
nák kiilaa
ナック ギーラー

18 / 20

นักวิจัย
nák wícay
ナック ウィッジャイ

19 / 20

ช่าง
châaŋ
チャーン

20 / 20

ผู้เสียชีวิต
phûu sǐa chiiwít
プー シア チーウィット

Your score is

The average score is 61%

0%

/20

『人・職業を表すタイ語単語170』クイズ②(全20問)

1 / 20

ผู้ป่วย
phûu pùay
プー プアイ

2 / 20

ชาวประมง
chaaw pramoŋ
チャーオ プラモン

3 / 20

ทุกคน
thúk khon
トゥック コン

4 / 20

นักธุรกิจ
nák thurákìt
ナック トゥラギット

5 / 20

นักการเมือง
nák kaan mʉaŋ
ナック ガーン ムアン

6 / 20

ทนายความ
thanaay khwaam
タナーイ クワーム

7 / 20

ข้าราชการ
khâa râatchakaan
カー ラーチャガーン

8 / 20

พนักงานดับเพลิง
phanákŋaan dàp phləəŋ
パナックガーン ダップ プルーン

9 / 20

คนอื่น
khon ʉ̀ʉn
コン ウーン

10 / 20

รุ่นพี่
rûn phîi
ルン ピー

11 / 20

ผู้รับผิดชอบ
phûu ráp phìt chɔ̂ɔp
プー ラップ ピット チョープ

12 / 20

ลูกคนสุดท้อง
lûuk khon sùt thɔ́ɔŋ
ルーク コン スット トーン

13 / 20

พิธีกร
phíthiikɔɔn
ピティーゴーン

14 / 20

บรรณาธิการ
bannaathíkaan
バンナーティガーン

15 / 20

ผู้โดยสาร
phûu dooy sǎan
プー ドーイ サーン

16 / 20

จิตรกร
cìttrakɔɔn
ジットラゴーン

17 / 20

ผู้เชี่ยวชาญ
phûu chîaw chaan
プー チアオ チャーン

18 / 20

พนักงานขาย
phanákŋaan khǎay
パナックガーン カーイ

19 / 20

ผู้ชม
phûu chom
プー チョム

20 / 20

มัคคุเทศก์
mákkhúthêet
マックテート

Your score is

The average score is 62%

0%

/20

『食べ物・飲み物に関するタイ語単語150』クイズ(全20問)

1 / 20

น้ำแข็งไส

nám khɛ̌ŋ sǎy

ナム ケン サイ

2 / 20

ข้าวผัด

khâaw phàt

カーオ パット

3 / 20

ข้าวโพด

khâaw phôot

カーオ ポート

4 / 20

ไข่ดิบ

khày dìp

カイ ディップ

5 / 20

ชานม

chaa nom

チャー ノム

6 / 20

ต้นหอม

tôn hɔ̌ɔm

トン ホーム

7 / 20

ผักบุ้ง

phàk bûŋ

パック ブン

8 / 20

กับข้าว

kàp khâaw

ガップ カーオ

9 / 20

มะเขือเทศ

makhʉ̌a thêet

マクア テート

10 / 20

อาหารชุด

aahǎan chút

アーハーン チュット

11 / 20

กะหล่ำปลี

kalàm plii

ガラム プリー

12 / 20

น้ำร้อน

nám rɔ́ɔn

ナム ローン

13 / 20

กระเทียม

krathiam

グラティアム

14 / 20

ของหวาน

khɔ̌ɔŋ wǎan

コーン ワーン

15 / 20

เกลือ

klʉa

グルア

16 / 20

น้ำมันหอย

nám man hɔ̌y

ナム マン ホイ

17 / 20

เนื้อไก่

nʉ́a kày

ヌア ガイ

18 / 20

ปู

puu

プー

19 / 20

อาหารจีน

aahǎan ciin

アーハーン ジーン

20 / 20

หมากฝรั่ง

màak faràŋ

マーク ファラン

Your score is

The average score is 70%

0%