ได้ ダーイを使ったフレーズ集

語彙一覧
1.英語が話せますพูดภาษาอังกฤษได้
phûut phaasǎa aŋkrìt dâay
2.タイ語が少し話せますพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย
phûut phaasǎa thay dâay nít nɔ̀y
3.お酒が飲めませんกินเหล้าไม่ได้
kin lâw mây dâay
4.辛いものが食べられませんกินอาหารเผ็ดไม่ได้
kin aahǎan phèt mây dâay
5.ここでタバコを吸ってもいいですか?สูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหม

sùup burìi thîi nîi dâay máy
6.写真を取ることができますか?ถ่ายรูปได้ไหม
thàay rûup dâay máy
7.時間内に到着できますมาถึงได้ทันเวลา
maa thʉ̌ŋ dâay than weelaa
8.できると思いますคิดว่าทำได้
khít wâa tham dâay
9.一人で行けますไปคนเดียวได้
pay khon diaw dâay
10.明日行くことができますพรุ่งนี้ไปได้
phrûŋ níi pay dâay
11.今トイレに行ってもいいですか?ตอนนี้เข้าห้องน้ำได้ไหม
tɔɔn níi khâw hɔ̂ŋ náam dâay máy
12.何でもできますทำได้ทุกอย่าง
tham dâay thúk yàaŋ
13.何もできませんทำอะไรไม่ได้

tham aray mây dâay
14.いつでもいいですเมื่อไรก็ได้

mʉ̂aray kɔ̂ dâay
15.どこでもいいですที่ไหนก็ได้
thîi nǎy kɔ̂ dâay
16.誰でもいいですใครก็ได้
khray kɔ̂ dâay
17.食べてみてもいいですか?ลองชิมได้ไหม

lɔɔŋ chim dâay máy
18.前もって予約できませんจองล่วงหน้าไม่ได้
cɔɔŋ lûaŋ nâa mây dâay
19.Wifiに繋げませんเชื่อมต่อไวไฟไม่ได้
chʉ̂am tɔ̀ɔ wayfay mây dâay
20.右折できませんเลี้ยวขวาไม่ได้
líaw khwǎa mây dâay
21.この服は小さすぎて着れませんเสื้อตัวนี้เล็กเกินไปใส่ไม่ได้
sʉ̂a tua níi lék kəən pay sày mây dâay
22.本を5冊借りられますยืมหนังสือได้5เล่ม

yʉʉm nǎŋsʉ̌ʉ dâay hâa lêm
23.部屋に時計を持ち込むことができませんเอานาฬิกาเข้าห้องไม่ได้

aw naalíkaa khâw hɔ̂ŋ mây dâay
24.ここで食べられますか?กินที่นี่ได้ไหม


kin thîi nîi dâay máy
25.日本料理を作れますか?ทำอาหารญี่ปุ่นได้ไหม

tham aahǎan yîipùn dâay máy
26.試着できますか?ลองใส่ได้ไหม

lɔɔŋ sày dâay máy
27.クレジットカードで払えますか?จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม


càay dûay bàt khreedìt dâay máy
28.タイ語を書くことができますเขียนภาษาไทยได้

khǐan phaasǎa thay dâay
29.返品できますか?คืนสินค้าได้ไหม

khʉʉn sǐnkháa dâay máy
30.パンフレットを取ってもいいですか?หยิบโบรชัวร์ได้ไหม

yìp broochua dâay máy
31.ここで待ってもいいですか?รอที่นี่ได้ไหม

rɔɔ thîi nîi dâay máy
32.あと1時間待つことができますか?รออีก1ชั่วโมงได้ไหม


rɔɔ ìik nʉ̀ŋ chûamooŋ dâay máy
33.このカードは使えませんใช้บัตรนี้ไม่ได้

cháy bàt níi mây dâay
34.今電話に出られませんตอนนี้รับสายไม่ได้

tɔɔn níi ráp sǎay mây dâay
35.9時から入店できますเข้าร้านได้ตั้งแต่9โมงเช้า

khâw ráan dâay tâŋ tɛ̀ɛ kâaw mooŋ cháaw
36.問題を解決できましたแก้ปัญหาได้แล้ว

kɛ̂ɛ panhǎa dâay lɛ́ɛw
37.自転車を修理できましたซ่อมจักรยานได้แล้ว

sɔ̂ɔm càkkrayaan dâay lɛ́ɛw
38.3ヶ国語話すことができますพูดได้3ภาษา

phûut dâay sǎam phaasǎa
39.失敗から学ぶことができますเรียนรู้จากความผิดพลาดได้

rian rúu càak khwaam phìt phlâat dâay
40.あなたは明日の会議に参加できますか?คุณเข้าประชุมพรุ่งนี้ได้ไหม

khun khâw pràchum phrûŋ níi dâay máy
41.この機械は使用できませんเครื่องนี้ใช้ไม่ได้

khrʉ̂aŋ níi cháy mây dâay
42.誰でもこの部屋に入ることができますใครๆก็เข้าห้องนี้ได้

khray khray kɔ̂ khâw hɔ̂ŋ níi dâay
43.期限通りに終えることができませんทำเสร็จตามกำหนดไม่ได้

tham sèt taam kamnòt mây dâay
44.何も考えられませんคิดอะไรไม่ได้

khít aray mây dâay
45.少し仮眠できましたงีบหลับได้นิดหน่อย

ŋîip làp dâay nít nɔ̀y
46.なかなか勝てませんชนะไม่ได้สักที

chaná mây dâay sákthii
47.今日は早く帰れますวันนี้กลับเร็วได้

wan níi klàp rew dâay
48.値引きできますか?ลดราคาได้ไหม

lót raakhaa dâay máy
49.インターネットで予約できますจองทางอินเทอร์เน็ตได้

cɔɔŋ thaaŋ inthəənét dâay
50.バスに乗ってホテルから空港に行くことができますนั่งรถเมล์จากโรงแรมไปสนามบินได้

nâŋ rót mee càak rooŋ rɛɛm pay sanǎam bin dâay
51.何時から会議室を使用できますか?ใช้ห้องประชุมได้ตั้งแต่กี่โมง

cháy hɔ̂ŋ prachum dâay tâŋ tɛ̀ɛ kìi mooŋ
52.ここでタイのお菓子を買えますที่นี่ซื้อขนมไทยได้

thîi nîi sʉ́ʉ khanǒm thay dâay
53.この車は何人乗れますか?รถคันนี้นั่งได้กี่คน

rót khan níi nâŋ dâay kìi khon
54.コピー機が壊れて使えませんเครื่องถ่ายเอกสารเสียใช้ไม่ได้

khrʉ̂aŋ thàay èekkasǎan sǐa cháy mây dâay
55.両替できますか?แลกเงินได้ไหม

lɛ̂ɛk ŋən dâay máy
56.無料で入ることができますเข้าฟรีได้

khâw frii dâay
57.このアパートでペットが飼えますか?อพาร์ตเมนต์นี้เลี้ยงสัตว์ได้ไหม

apháatmén níi líaŋ sàt dâay máy
58.スマホが充電できませんชาร์จมือถือไม่ได้

cháat mʉʉ thʉ̌ʉ mây dâay
59.毎週火曜日にゴミを捨てられますทิ้งขยะได้ทุกวันอังคาร

thíŋ khayà dâay thúk wan aŋkhaan
60.車を運転できませんขับรถไม่ได้

khàp rót mây dâay
61.傘を借りてもいいですか?ยืมร่มได้ไหม

yʉʉm rôm dâay máy
62.帰ってもいいですか?กลับได้ไหม

klàp dâay máy
63.信じられませんเชื่อไม่ได้

chʉ̂a mây dâay
64.彼を許せませんยกโทษให้เขาไม่ได้

yók thôot hây kháw mây dâay
65.座ってもいいですか?นั่งได้ไหม


nâŋ dâay máy
66.機内に持ち込めますเอาขึ้นเครื่องบินได้


aw khʉ̂n khrʉ̂aŋ bin dâay
67.質問してもいいですか?ถามได้ไหม

thǎam dâay máy
68.この図書館で勉強できますหอสมุดนี้เรียนได้

hɔ̌ɔ samùt níi rian dâay
69.ここでサッカーをしてもいいですか?เล่นฟุตบอลที่นี่ได้ไหม

lên fútbɔɔn thîi nîi dâay máy
70.いつ来てもいいですมาเมื่อไรก็ได้

maa mʉ̂aray kɔ̂ dâay
71.覚えていませんจำไม่ได้

cam mây dâay
72.荷物を預けることができますか?ฝากของได้ไหม

fàak khɔ̌ɔŋ dâay máy
73.何時からチェックインできますか?เช็คอินได้ตั้งแต่กี่โมง

chék in dâay tâŋ tɛ̀ɛ kìi mooŋ
74.どこでチケットを買えますか?ซื้อตั๋วได้ที่ไหน

sʉ́ʉ tǔa dâay thîi nǎy
75.これを捨ててもいいですか?ทิ้งอันนี้ได้ไหม

thíŋ an níi dâay máy
76.中に入ってもいいですか?เข้าข้างในได้ไหม

khâw khâŋ nay dâay máy
77.窓を開けてもいいですか?เปิดหน้าต่างได้ไหม

pə̀ət nâa tàaŋ dâay máy
78.賛成できませんเห็นด้วยไม่ได้


hěn dûay mây dâay
79.ここに書いてもらってもいいですか?เขียนที่นี่ได้ไหม

khǐan thîi nîi dâay máy
80.ここに車を停めてもいいですか?จอดรถที่นี่ได้ไหม

cɔ̀ɔt rót thîi nîi dâay máy
81.うちまで送ってもらえませんか?ไปส่งที่บ้านได้ไหม

pay sòŋ thîi bâan dâay máy
82.Uターンできませんกลับรถไม่ได้

klàp rót mây dâay
83.節約できませんประหยัดไม่ได้

prayàt mây dâay
84.誰でも参加できますใครๆก็เข้าร่วมได้

khray khray kɔ̂ khâw rûam dâay
85.もし来れない場合は連絡してくださいถ้ามาไม่ได้กรุณาติดต่อมา

thâa maa mây dâay karunaa tìt tɔ̀ɔ maa
86.インターネットが使えませんใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้

cháy inthəənét mây dâay
87.何も言えませんพูดอะไรไม่ได้

phûut aray mây dâay
88.月曜日は行けませんวันจันทร์ไปไม่ได้

wan can pay mây dâay
89.お金がないと治療できませんถ้าไม่มีเงินรักษาไม่ได้

thâa mây mii ŋən ráksǎa mây dâay
90.連絡できませんติดต่อไม่ได้

tìt tɔ̀ɔ mây dâay
91.何でも食べられますกินได้ทุกอย่าง
kin dâay thúk yàaŋ
92.10分だけ待てますรอได้แค่10นาที

rɔɔ dâay khɛ̂ɛ sìp naathii
93.手伝えなくてすみませんขอโทษที่ช่วยไม่ได้

khɔ̌ɔ thôot thîi chûay mây dâay
94.一人2つ取ることができますหยิบได้คนละสองอัน

yìp dâay khon lá sɔ̌ɔŋ an
95.一人で何でもできますทำทุกอย่างได้คนเดียว


tham thúk yàaŋ dâay khon diaw
96.あなたに会えて嬉しいですดีใจที่ได้เจอคุณ

dii cay thîi dâay cəə khun
97.来年タイで働くことができますทำงานที่ไทยปีหน้าได้

thamŋaan thîi thay pii nâa dâay
98.何も考えられませんคิดอะไรไม่ได้

khít aray mây dâay
99.キャンセルできますか?ยกเลิกได้ไหม

yók lə̂ək dâay máy
100.どうやって知ることができましたか?รู้ได้ยังไง

úŋ dâay yaŋŋay

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次