短いタイ語リスニング【日常会話で使う短いフレーズ100】

日本語タイ語
1.もうなくなりましたหมดแล้ว
mòt lɛ́ɛw
モット レーオ
2.もう行かないとต้องไปแล้ว
tɔ̂ŋ pay lɛ́ɛw
トン パイ レーオ
3.スタイルがいいですねหุ่นดีนะ
hùn dii ná
フン ディー ナ
4.うまく言えませんบอกไม่ถูก
bɔ̀ɔk mây thùuk
ボーク マイ トゥーク
5.寝坊しましたตื่นสาย
tʉ̀ʉn sǎay
トゥーン サーイ
6.おいしそうですน่ากิน
nâa kin
ナー ギン
7.どこで買いましたか? ซื้อที่ไหน
sʉ́ʉ thîi nǎy
スー ティー ナイ
8.聞こえますか?ได้ยินไหม
dâyyin máy
ダイイン マイ
9.もしもしฮัลโหล
hanlǒo
ハンロー
10.すみませんขอโทษ
khɔ̌ɔ thôot
コートート
11.びっくりしましたตกใจ
tòk cay
トック ジャイ
12.車に気をつけてระวังรถ
ráwaŋ rót
ラワン ロット
13.運転気をつけてขับรถดีๆ
khàp rót dii dii
カップ ロット ディー ディー
14.乾杯ชนแก้ว
chon kɛ̂ɛw
チョン ゲーオ
15.お腹がすきましたหิวข้าว
hǐw khâaw
ヒウ カーオ
16.何のためですか?เพื่ออะไร
phʉ̂a aray   
プア アライ
17.正解ですถูกต้อง
thùuk tɔ̂ŋ
トゥーク トン
18.残念ですเสียใจด้วย
sǐa cay dûay
シア ジャイ ドゥアイ
19.もう十分ですพอแล้ว
phɔɔ lɛ́ɛw
ポー レーオ
20.嬉しいですดีใจ
dii cay
ディー ジャイ
21.悲しいですเสียใจ
sǐa cay
シア ジャイ
22.すごいですสุดยอด
sùt yɔ̂ɔt
スット ヨート
23.約束がありますมีนัด
mii nát
ミー ナット
24.用事がありますมีธุระ
mii thurá
ミー トゥラ
25.太りましたอ้วนขึ้น
ûan khʉ̂n
ウアン クン
26.痩せましたผอมลง
phɔ̌ɔm loŋ
ポーム ロン
27.風邪をひきましたเป็นหวัด
pen wàt
ペン ワット
28.本当ですか?จริงเหรอ
ciŋ rə̌ə
ジン ルー
29.確かなんですか?แน่ใจเหรอ
nɛ̂ɛ cay rɔ̌ɔ
ネー ジャイ ルー
30.忘れないでねอย่าลืมนะ
yàa lʉʉm ná
ヤー ルーム ナ
31.ちょっと待ってくださいเดี๋ยวก่อน
dǐaw kɔ̀ɔn
ディアオ ゴーン
32.行きたくないですไม่อยากไป
mây yàak pay
マイ ヤーク パイ
33.知っていますか?รู้ไหม
rúu máy
ルー マイ
34.うそをつくなอย่าโกหก
yàa koohòk
ヤー ゴーホック
35.見つかりませんหาไม่เจอ
hǎa mây cəə
ハー マイ ジュー
36.今何時ですか?ตอนนี้กี่โมง
tɔɔn níi kìi mooŋ
トーン ニー ギー モーン
37.部屋はもう予約しましたจองห้องแล้ว
cɔɔŋ hɔ̂ŋ lɛ́ɛw
ョーン ホン レーオ
38.一人いくらですか?คนละเท่าไร
khon lá thâwray
コン ラ タオライ
39.仕方ないですช่วยไม่ได้
chûay mây dâay
チュアイ マイ ダーイ
40.いいニュースがありますมีข่าวดี
mii khàaw dii
ミー カーオ ディー
41.諦めるなอย่าตัดใจ
yàa tàt cay
ヤー タット ジャイ
42.言い訳するなอย่าแก้ตัว
yàa kɛ̂ɛ tua
ヤーゲートゥア
43.試してみてもいいですか?ลองได้ไหม
lɔɔŋ dâay máy
ローン ダーイ マイ
44.早く布団に入りますเข้านอนเร็ว
khâw nɔɔn rew
カオ ノーン レーオ
45.持ち上げられませんยกไม่ไหว
yók mây wǎy
ヨック マイ ワイ
46.行かなければなりませんか?ต้องไปไหม
tɔ̂ŋ pay máy
トン パイ マイ
47.犬を飼っていますเลี้ยงหมา
líaŋ mǎa
リアン マー
48.だれが勝ちましたか?
ใครชนะ
khray chaná
クライ チャナ
49.お土産を買いますซื้อของฝาก
sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ fàak
スー コーン ファーク
50.友達を待ちますรอเพื่อน
rɔɔ phʉ̂an
ロー プアン
51.何が食べたいですか?อยากกินอะไร
yàak kin aray
ヤーク ギン アライ
52.お寺が多いですมีวัดเยอะ
mii wát yə́
ミー ワット ユッ
53.ここはどこですか?ที่นี่ที่ไหน
thîi nîi thîi nǎy
ティー ニー ティー ナイ
54.親切ですねใจดีนะ
cay dii ná
ジャイ ディー ナ
55.食欲がないですเบื่ออาหาร
bʉ̀a aahǎan
ブア アーハーン
56.来たことがありますเคยมา
khəəy maa
クーイ マー
57.シャワーを浴びたいですอยากอาบน้ำ
yàak àap náam
ヤーク アープ ナーム
58.全部で何バーツですか?ทั้งหมดกี่บาท
tháŋ mòt kìi bàat
タン モット ギー バート
59.行かなくてもいいですไม่ไปก็ได้
mây pay kɔ̂ dâay
マイ パイ ゴ ダーイ
60.ようこそยินดีต้อนรับ
yindii tɔ̂ɔn ráp
インディー トーン ラップ
61.もう準備しましたเตรียมแล้ว
triam lɛ́ɛw
トリアム レーオ
62.部屋に入ってはいけませんห้ามเข้าห้อง
hâam khâw hɔ̂ŋ
ハーム カオ ホン
63.そうですねนั่นสินะ
nân sì ná
ナン シ ナ
64.今日は水曜日ですวันนี้วันพุธ
wan níi wan phút
ワン ニー ワン プット
65.(速くて)聞き取れませんฟังไม่ทัน
faŋ mây than
ファン マイ タン
66.仕事は何をしていますか?ทำงานอะไร
thamŋaan aray
タムガーン アライ
67.今忙しいですか?ตอนนี้ยุ่งไหม
tɔɔn níi yûŋ máy
トーン ニー ユン マイ
68.仕事は忙しいですか?งานยุ่งไหม
ŋaan yûŋ máy
ガーン ユン マイ
69.まだ食べないでอย่าเพิ่งกิน
yàa phə̂ŋ kin
ヤー プン ギン
70.わかりますか? (理解できますか?)เข้าใจไหม
khâwcay máy
カオジャイ マイ
71.わかりませんไม่เข้าใจ
mây khâwcay
マイ カオジャイ
72.どうもありがとうขอบคุณมาก
khɔ̀ɔp khun mâak
コープ クン マーク
73.手伝ってもらえますか?ช่วยได้ไหม
chûay dâay máy
チュアイ ダーイ マイ
74.全部食べました
กินหมดแล้ว
kin mòt lɛ́ɛw
ギン モット レーオ
75.興味がありませんไม่สนใจ
mây sǒn cay
マイ ソン ジャイ
76.羨ましいですอิจฉา
ìtchǎa
イッチャー
77.心配ですเป็นห่วง
pen hùaŋ
ペン フアン
78.おいしいですอร่อย
arɔ̀y
アロイ
79.お会計をお願いしますคิดเงินด้วย
khít ŋən dûay
キット グン ドゥアイ
80.見せませんไม่ให้ดู
mây hây duu
マイ ハイ ドゥー
81.明日は仕事がありますพรุ่งนี้มีงาน
phrûŋ níi mii ŋaan
プルン ニー ミー ガーン
82.熱がありますมีไข้
mii khây
ミー カイ
83.時間に間に合いませんไม่ทันเวลา
mây than weelaa
マイ タン ウェラー
84.画面が割れましたจอแตก
cɔɔ tɛ̀ɛk
ジョー テーク
85.急いでいますกำลังรีบ
kamlaŋ rîip
ガムラン リープ
86.もう暗いですมืดแล้ว
mʉ̂ʉt lɛ́ɛw
ムート レーオ
87.友達に電話しますโทรหาเพื่อน
thoo hǎa phʉ̂an
トー ハー プアン
88.道がすいていますถนนว่าง
thanǒn wâaŋ
タノン ワーン
89.明日もですพรุ่งนี้ด้วย
phrûŋ níi dûay
プルン ニー ドゥアイ
90.何時からですか?ตั้งแต่กี่โมง
tâŋ tɛ̀ɛ kìi mooŋ
タン テー ギー モーン
91.今日は休みですวันนี้วันหยุด
wan níi wan yùt
ワン ニー ワン ユット
92.人が多いですคนเยอะ
khon yə́
コン ユッ
93.またですか?อีกแล้วเหรอ
ìik lɛ́ɛw rə̌ə
イーク レーオ ルー
94.次ですต่อไป
tɔ̀ɔ pay
トーパイ
95.よくここに来ますมาที่นี่บ่อย
maa thîi nîi bɔ̀y
マー ティー ニー ボイ
96.何時が都合いいですか?สะดวกกี่โมง
sàdùak kìi mooŋ
サドゥアック ギー モーン
97.何をするのが好きですか?ชอบทำอะไร
chɔ̂ɔp tham aray
チョープ タム アライ
98.賢いですねฉลาดนะ
chalàat ná
チャラート ナ
99.お金が足りませんเงินไม่พอ
ŋən mây phɔɔ
グン マイ ポー
100.味が薄いですรสชาติจืด
rót châat cʉ̀ʉt
ロット チャート ジュート

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次