旅行前に覚えるタイ語フレーズ77【タイ旅行】

スクロールできます
語彙一覧
1.こんにちはสวัสดี
sawàtdii
サワディー
2. ありがとうขอบคุณ
khɔ̀ɔp  khun
コープ クン
3.すみませんขอโทษ
khɔ̌ɔ thôot  
コートート
4.大丈夫ですไม่เป็นไร
mây pen ray  
マイ ペン ライ
5.そうですใช่
chây
チャイ
6.ちがいますไม่ใช่
mây chây
マイ チャイ
7.わかりませんไม่เข้าใจ
mây khâw cay
マイ カオ ジャイ
8.OKですโอเค
ookhee
オーケー
9.日本人ですเป็นคนญี่ปุ่น
pen khon yîipùn
ペン コン イープン
10.タイ語が話せませんพูดภาษาไทยไม่ได้
phûut phaasǎa thay mây dâay
プート パーサー タイ マイ ダーイ
11.少し話せますพูดได้นิดหน่อย
phûut dâay nít nɔ̀y   
プート ダーイ ニット ノイ
12.暑いです/熱いですร้อน
rɔ́ɔn
ローン
13.寒いですหนาว
nǎaw  
ナーオ
14.涼しいです/冷たいですเย็น
yen
イェン
15.良いですดี
dii
ディー
16.きれいですสวย
sǔay
スアイ
17.楽しいですสนุก
sanùk
サヌック
18.疲れましたเหนื่อย
nʉ̀ay
ヌアイ
19.お腹がすきましたหิวข้าว
hǐw khâaw
ヒウ カーオ
20.のどがかわきましたหิวน้ำ
hǐw náam
ヒウ ナーム
21.ご飯が食べたいですอยากกินข้าว
yàak kin khâaw
ヤーク ギン カーオ
22.チャーハンをくださいขอข้าวผัด
khɔ̌ɔ khâaw phàt
コー カーオ パット
23.ビールをくださいขอเบียร์
khɔ̌ɔ bia
コー ビア
24.メニューをくださいขอเมนูหน่อย
khɔ̌ɔ menuu nɔ̀y
コー メヌー ノイ
25.お皿をくださいขอจานหน่อย
khɔ̌ɔ caan nɔ̀y
コー ジャーン ノイ
26. 辛くしないでくださいเอาไม่เผ็ด
aw mây phèt
アオ マイ ペット
27. 少しだけ辛くしてくださいเอาเผ็ดนิดหน่อย
aw phèt nít nɔ̀y
アオ ペット ニット ノイ
28.大盛りをくださいเอาพิเศษ
aw phísèet
アオ ピセート
29.おいしいですอร่อย
arɔ̀y  
アロイ
30.辛いですเผ็ด
phèt   
ペット
31. 甘いですหวาน
wǎan
ワーン
32. すっぱいですเปรี้ยว
prîaw
プリアオ
33. 好きですชอบ
chɔ̂ɔp   
チョープ
34.好きじゃありませんไม่ชอบ
mây chɔ̂ɔp  
マイ チョープ
35.お腹がいっぱいですอิ่มแล้ว
ìm lɛ́ɛw
イム レーオ
36.お会計をお願いしますคิดเงินด้วย
khít ŋən dûay
キット グン ドゥアイ
37.これですนี่
nîi
ニー
38.これは何ですか?นี่คืออะไร
nîi khuu aray
ニー クー アライ
39.いくらですか?เท่าไร
thâwray   
タオライ
40.(値段が)高いですแพง
phɛɛŋ
ペーン
41.安いですถูก
thùuk
トゥーク
42.値下げできますか?ลดราคาได้ไหม
lót raakhaa dâay máy
ロット ラーカー ダーイ マイ
43. 試着できますか?ลองใส่ได้ไหม
lɔɔŋ sày dâay máy
ローン サイ ダーイ マイ
44. これをくださいเอาอันนี้
aw an níi
アオ アン ニー
45.要りませんไม่เอา
mây aw
マイ アオ
46.どこですか?ที่ไหน
thîi nǎy
ティー ナイ
47.ここですที่นี่
thîi nîi
ティー ニー
48.ここはどこですか?ที่นี่ที่ไหน
thîi nîi thîi nǎy
ティー ニー ティー ナイ
49.どこに行きますか?ไปที่ไหน
pay thîi nǎy
パイ ティー ナイ
50.空港に行きたいですอยากไปสนามบิน
yàak pay sanǎam bin
ヤーク パイ サナーム ビン
51.市場に行きたいですอยากไปตลาด
yàak pay talàat
ヤーク パイ タラート
52.どこにありますか?อยู่ที่ไหน
yùu thîi nǎy
ユー ティー ナイ
53.トイレはどこにありますか?ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
hɔ̂ŋ náam yùu thîi nǎy
ホン ナーム ユー ティー ナイ
54.(電車の)駅はどこにありますか?สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน
sathǎanii rót fay yùu thîi nǎy
サターニー ロット ファイ ユー ティー ナイ
55.セブンイレブンはどこにありますか?เซเว่นอยู่ที่ไหน
sewên yùu thîi nǎy
セウェン ユー ティー ナイ
56.何をしますか?ทำอะไร
tham aray
タム アライ
57.買い物したいですอยากซื้อของ
yàak sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ
ヤーク スー コーン
58.水を買いたいですอยากซื้อน้ำ
yàak sʉ́ʉ náam
ヤーク スー ナーム
59.休憩したいですอยากพัก
yàak phák
ヤーク パック
60. ホテルに帰りたいですอยากกลับโรงแรม
yàak klàp rooŋ rɛɛm
ヤーク グラップ ローン レーム
61.パスポートがありますか?มีพาสปอร์ตไหม
mii páaspɔ̀ɔt máy
ミー パースポート マイ
62.半日ツアーがありますか?มีทัวร์ครึ่งวันไหม
mii thua khrʉ̂ŋ wan máy
ミー トゥア クルン ワン マイ
63.ありますมี
mii
ミー
64.ありませんไม่มี
mây mii
マイ ミー
65.写真を撮ってもいいですか?ถ่ายรูปได้ไหม
thàay rûup dâay máy
ターイ ループ ダーイ マイ
66.写真を撮ってもらえませんか?ถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหม
thàay rûup hây nɔ̀y dâay máy
ターイ ループ ハイ ノイ ダーイ マイ
67. いつですか?เมื่อไร
mʉ̂aray   
ムアライ
68.何時ですか?กี่โมง
kìi mooŋ
ギー モーン
69.何時からですか?ตั้งแต่กี่โมง
tâŋ tɛ̀ɛ kìi mooŋ   
タン テー ギー モーン
70.何曜日ですか?วันอะไร
wan aray   
ワン アライ
71.どのくらい時間がかかりますか?ใช้เวลาเท่าไร
cháy weelaa thâwray
チャイ ウェーラー タオライ
72.お金を払わなければなりませんか?ต้องจ่ายเงินไหม
tɔ̂ŋ càay ŋən máy
トン ジャーイ グン マイ
73.体調が悪いです
ไม่สบาย
mây sabaay
マイ サバーイ
74.お腹が痛いですปวดท้อง
pùat thɔ́ɔŋ
プアット トーン
75. 頭が痛いですปวดหัว
pùat hǔa
プアット フア
76.熱がありますมีไข้
mii khây
ミー カイ
77.酔いました【酒・乗り物】เมา
maw
マオ

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次