気持ちを伝えるタイ語フレーズ

語彙一覧
1.嬉しいですดีใจ
dii cay
ディー ジャイ
2.それを聞いて嬉しいですดีใจที่ได้ยินเรื่องนั้น

dii cay thîi dâyyin rʉ̂aŋ nán

ディー ジャイ ティー ダイイン ルアン ナン
3.あなたに会えて嬉しいですดีใจที่ได้เจอคุณ
dii cay thîi dây cəə khun
ディー ジャイ ティー ダイ ジュー クン
4.ここにいれて嬉しいですดีใจที่ได้อยู่ที่นี่
dii cay thîi dây yùu thîi nîi
ディー ジャイ ティー ダイ ユー ティーニー
5.いい知らせがありますมีข่าวดี

mii khàaw dii

ミー カーオ ディー
6.おめでとうยินดีด้วย
yindii dûay
インディー ドゥアイ
7.羨ましいですอิจฉา
ìtchǎa
イットジャー
8.ラッキーですโชคดี
chôok dii
チョーク ディー
9.幸せですมีความสุข

mii khwaam sùk

ミー クワーム スック
10.機嫌がいいですอารมณ์ดี
aarom dii
アーロム ディー
11.満足ですพอใจ

phɔɔ cay

ポー ジャイ
12.安心しましたโล่งใจ
lôoŋ cay
ローン ジャイ
13.万歳ไชโย
chay yoo
チャイヨー
14.楽しいですสนุก
sanùk

サヌック
15.おかしいですตลก
talòk
タロック
16.おかしすぎますตลกเกินไป

talòk kəən pay

タロック グーン パイ
17.笑わずにはいられませんอดจะหัวเราะไม่ได้
òt cà hǔarɔ́ mây dâay
オット ジャ フアロ マイ ダーイ
18.ありがとうขอบคุณ
khɔ̀ɔp khun

コープクン
19.どうもありがとうขอบคุณมาก
khɔ̀ɔp khun mâak

コープ クン マーク
20.アドバイスありがとうขอบคุณที่แนะนำ
khɔ̀ɔp khun thîi nɛ́nam
コープ クン ティー ネナム
21.色々ありがとうขอบคุณสำหรับทุกอย่าง
khɔ̀ɔp khun sǎmràp thúk yàaŋ
コープクン サムラップ トゥック ヤーン
22.本当にありがとうขอบคุณจริงๆ

khɔ̀ɔp khun ciŋ ciŋ

コープ クン ジン ジン
23.助けてくれてありがとうขอบคุณที่ช่วย

khɔ̀ɔp khun thîi chûay

コープ クン ティー チュアイ
24.恩を返したいですอยากตอบแทนบุญคุณ
yàak tɔ̀ɔp thɛɛn bun khun
ヤーク トープ テーン ブンクン
25.すみませんขอโทษ
khɔ̌ɔ thôot

コー トート
26.本当にすみませんขอโทษจริงๆ
khɔ̌ɔ thôot ciŋ ciŋ
コー トート ジン ジン
27.迷惑かけてすみませんขอโทษที่รบกวน
khɔ̌ɔ thôot thîi róp kuan
コー トート ティー ロップ グアン
28.私が悪いですฉันผิดเอง
chǎn phìt eeŋ
チャン ピット エーン
29.許してくださいขออภัย

khɔ̌ɔ aphay

コー アパイ
30.大丈夫ですไม่เป็นไร
mây pen ray
マイ ペン ライ
31.心配しなくてもいいですไม่ต้องเป็นห่วง
mây tɔ̂ŋ pen hùaŋ
マイ トン ペン フアン
32.私も悪かったですฉันก็ผิดด้วย
chǎn kɔ̂ phìt dûay
チャン ゴ ピット ドゥアイ
33.深く考えなくていいですไม่ต้องคิดมาก
mây tɔ̂ŋ khít mâak
マイ トン キット マーク
34.許してあげますยกโทษให้

yók thôot hây

ヨック トート ハイ
35.間違えない人はいませんไม่มีใครไม่เคยทำผิด

mây mii khray mây khəəy tham phìt
マイ ミー クライ マイ クーイ タム ピット
36.謝らなくてもいいですไม่ต้องขอโทษ

mây tɔ̂ŋ khɔ̌ɔ thôot
マイ トン コー トート
37.問題ありませんไม่มีปัญหา
mây mii panhǎa
マイ ミー パンハー
38.悲しいですเสียใจ
sǐa cay
シア ジャイ
39.涙が出るほど悲しいですเสียใจจนน้ำตาไหล

sǐa cay con námtaa lǎy

シア ジャイ ジョン ナム ター ライ
40.そのことは思い出したくありませんไม่อยากนึกถึงเรื่องนั้น
mây yàak nʉ́k thʉ̌ŋ rʉ̂aŋ nán
マイ ヤーク ヌック トゥン ルアン ナン
41.残念ですเสียใจด้วย
sǐacay dûay
シア ジャイ ドゥアイ
42.可愛そうですน่าสงสาร
nâa sǒŋ sǎan
ナー ソンサーン
43.ひどいですใจร้าย

cay ráay

ジャイ ラーイ
44.最悪ですแย่ที่สุด

yɛ̂ɛ thîi sùt

イェー ティー スット
45ツイてないですโชคไม่ดี
chôok mây dii
チョーク マイ ディー
46.うんざりですเบื่อ
bʉ̀a

ブア
47.失望しましたผิดหวัง

phìt wǎŋ

ピット ワン
48.信じたくないですไม่อยากเชื่อ
mây yàak chʉ̂a

マイ ヤーク チュア
49.怖いですกลัว
klua
グルア
50.死ぬほど怖いですกลัวเกือบตาย
klua kʉ̀ap taay
グルア グアップ ターイ
51.驚きましたตกใจ
tòk cay
トック ジャイ
52.本当ですか?จริงหรอ
ciŋ rɔ̌ɔ
ジン ロー
53.冗談ですよね?ล้อเล่นใช่ไหม
lɔ́ɔ lên chây máy
ロー レン チャイ マイ
54.信じられませんเชื่อไม่ได้
chʉ̂a mây dâay
チュア マイ ダーイ
55.だれも信じませんよไม่มีใครเชื่อหรอก
mây mii khray chʉ̂a rɔ̀ɔk
マイ ミー クライ チュア ローク
56.どうしたらいいですか?ทำยังไงดี

tham yaŋŋay dii

タム ヤン ガイ ディー
57.どうするべきですか?ควรทำยังไงดี
khuan tham yaŋŋay dii
クアン タム ヤン ガイ ディー
58.どうしていいかわかりませんไม่เข้าใจทำยังไงดี
mây khâwcay tham yaŋŋay dii
マイ カオ ジャイ タム ヤン ガイ ディー
59.やりたくないですไม่อยากทำ
mây yàak tham
マイ ヤーク タム
60.行きたくないですไม่อยากไป

mây yàak pay

マイ ヤーク パイ
61.はずかしいですอาย
aay
アーイ
62.自信がありませんไม่มั่นใจ
mây mân cay
マイ マン ジャイ
63.プレッシャーを感じますรู้สึกกดดัน
rúusʉ̀k kòt dan

ルー スック ゴット ダン
64.とても緊張しますตื่นเต้นมาก
tʉ̀ʉn tên mâak
トゥーン テン マーク
65.足が震えますขาสั่น
khǎa sàn
カー サン
66.うまく呼吸できませんหายใจไม่สะดวก
hǎaycay mây sadùak

ハーイ ジャイ マイ サドゥアック
67.吐きそうですเกือบอ้วก
kʉ̀ap ûak
グアップ ウアック
68.怒っていますโกรธ

kròot

グロート
69.激怒していますโมโห
moohǒo
モー ホー
70.あなたは私を怒らせましたคุณทำให้ฉันโกรธ

khun tham hây chǎn kròot

クン タム ハイ チャン グロート
71.絶対に許しませんไม่ยกโทษให้เด็ดขาด

mây yók thôot hây dèt khàat

マイ ヨック トート ハイ デット カート
72.悔しいですเจ็บใจ
cèp cay
ジェップ ジャイ
73.機嫌が悪いですอารมณ์ไม่ดี
aarom mây dii
アーロム マイ ディー
74.イライラしますหงุดหงิด
ŋùt ŋìt
グット ギット
75.うっとうしいですรำคาญ
ramkhaan
ラムカーン
76.ストレスを感じますเครียด
khrîat
クリアット
77.聞きたくありませんไม่อยากฟัง
mây yàak faŋ
マイ ヤーク ファン
78.話したくありませんไม่อยากคุย
mây yàak khuy
マイ ヤーク クイ
79.そのことについて考えたくありませんไม่อยากคิดเรื่องนั้น

mây yàak khít rʉ̂aŋ nán

マイ ヤーク キット ルアン ナン
80.一人になりたいですอยากอยู่คนเดียว
yàak yùu khon diaw
ヤーク ユー コン ディアオ
81.関わらないでくださいอย่ายุ่ง
yàa yûŋ
ヤー ユン
82.頑張ってくださいสู้ๆ
sûu sûu
スー スー
83.一緒に頑張りましょうสู้ด้วยกันเถอะ

sûu dûay kan thə̀

スー ドゥアイ ガン トゥ
84.あなたならできますคุณทำได้
khun tham dâay
クン タム ダーイ
85.私はあなたを応援していますฉันเชียร์คุณ
chǎn chia khun
チャン チア クン
86.落ち着いてくださいใจเย็นๆ
cay yen yen
ジャイ イェンイェン
87.しっかりしてくださいทำใจดีๆ
tham cay dii dii
タム ジャイ ディー ディー
88.何か手伝いましょうか?ให้ช่วยอะไรไหม

hây chûay aray máy

ハイ チュアイ アライ マイ
89.いつもそばにいますอยู่ข้างคุณตลอด
yùu khâaŋ khun talɔ̀ɔt
ユー カーン クン タロート
90.おいしいですอร่อย
arɔ̀y

アロイ
91.味がいいですรสชาติดี
rót châat dii

ロット チャート ディー
92.もっと食べたいですอยากกินอีก

yàak kin ìik

ヤーク ギン イーク
93.毎日食べたいですอยากกินทุกวัน
yàak kin thúk wan
ヤーク ギン トゥック ワン
94.恋しいですคิดถึง
khít thʉ̌ŋ
キット トゥン
95.寂しいですเหงา

ŋǎw

ガオ
96.あなたがいなくて寂しいですคุณไม่อยู่เหงา

khun mây yùu ŋǎw

クン マイ ユー ガオ
97.一緒にいたいですอยากอยู่ด้วยกัน

yàak yùu dûay kan

ヤーク ユー ドゥアイ ガン
98.いつもあなたのことを考えていますคิดถึงคุณตลอด

khít thʉ̌ŋ khun talɔ̀ɔt

キット トゥン クン タロート
99.いつ会えますか?เจอกันเมื่อไร

cəə kan mʉ̂aray

ジュー ガン ムアライ
100.また会えますか?เจอกันอีกได้ไหม
cəə kan ìik dâay máy
ジュー ガン イーク ダーイ マイ

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次