เวลา ウェラー「時間」を使った表現・例文集

URLをコピーする
URLをコピーしました!

タイ語で「時間」は เวลา ウェラーといいます。

เวลา
weelaa
ウェラー

時間

目次

เวลา ウェラー「時間」を使った表現・例文集

มีเวลา ミー ウェラー「時間がある」

มีเวลา
mii weelaa
ミーウェラー

時間がある

มี ミー「ある」を使った定番の表現です。

「時間がありません」という場合は否定の ไม่ マイをつけて

ไม่มีเวลา マイミーウェラー

とします。

「時間がありますか?」と質問する場合は疑問の máy マイをつけて

มีเวลาไหม ミーウェラーマイ

とします。

例文

มีเวลาเยอะ
mii weelaa yə́
ミー ウェラー ユッ

時間がたくさんある

มีเวลานิดหน่อย
mii weelaa nít nɔ̀y
ミー ウェラー ニットノイ

時間が少しある

มีเวลาตั้งแต่ตอนบ่าย
mii weelaa tâŋ tɛ̀ɛ tɔɔn bàay
ミー ウェラー タン テー トーン バーイ

午後から時間がある

ไม่มีเวลา
mây mii weelaa
マイミー ウェラー

時間がない

มีเวลาไหม
mii weelaa máy
ミー ウェラー マイ

時間がありますか

ใช้เวลา チャイ ウェラー「時間がかかる」

ใช้เวลา
cháy weelaa
チャイ ウェラー

時間がかかる

ใช้ チャイ「使う」という動詞をつけると「時間がかかる」という表現になります。

かかる時間を言う場合は

ใช้เวลา チャイ ウェラー +時間

となります。

例文

ใช้เวลาสิบนาที
cháy weelaa sìp naathii
チャイ ウェラー シップ ナーティー

10分かかる

ใช้เวลาสองชั่วโมง
cháy weelaa sɔ̌ɔŋ chûamooŋ 
チャイ ウェラー ソーン チュアモーン

2時間かかる

ใช้เวลาสามวัน
cháy weelaa sǎam wan
チャイ ウェラー サーム ワン

3日かかる

ใช้เวลาเท่าไร
cháy weelaa thâwray
チャイ ウェラー タオライ

どのくらいかかりますか?

ตั้งเวลา タン ウェラー「時間をセットする」

ตั้งเวลา
tâŋ weelaa
タン ウェラー

時間をセットする

ตั้ง タン は「セットする、設置する、設定する」という動詞です。

ตั้งเวลาปิดแอร์
tâŋ weelaa pìt ɛɛ
タン ウェラー ピット エー

エアコンのタイマーをセットする

ตั้งเวลาต้มเนื้อไก่
tâŋ weelaa tôm nʉ́a kày
タン ウェラー トム ヌア ガイ

鶏肉のゆで時間を設定する

เสียเวลา シア ウェラー「時間を無駄にする」

เสียเวลา
sǐa weelaa
シア ウェラー

時間を無駄にする

เสียシア の主な意味は「壊れる」という意味ですが、ウェラーと合わせると「時間を無駄にする」という表現になります。

例文

เสียเวลาสามชั่วโมง
sǐa weelaa sǎam chûamooŋ
シア ウェラーサーム チュアモーン

3時間、時間を無駄にした

ไม่อยากเสียเวลา
mây yàak sǐa weelaa
マイ ヤーク シア ウェラー

時間を無駄にしたくないです

ขยายเวลา カヤーイ ウェラー 「時間を延長する」

ขยายเวลา
khayǎay weelaa
カヤーイ ウェラー

時間を延長する

ขยาย カヤーイ 「拡大する、拡張する」という意味です。

ウェラーをつけると「時間を拡大する、拡張する」=「時間を延長する」という意味になります。

ขยายเวลาอยู่ไทย
khayǎay weelaa yùu thay
カヤーイ ウェラー ユー タイ

タイにいる時間を延長する

ขยายเวลาหนึ่งอาทิตย์
khayǎay weelaa nʉ̀ŋ aathít
カヤーイ ウェラー ヌン アーティット

一週間延長する

หมดเวลา モット ウェラー 「時間が終わる」

หมดเวลา
mòt weelaa
モット ウェラー

時間が終わる

หมด モット 「尽きる、なくなる」という意味です。

完了表現แล้วレーオ「もう、すでに」と一緒に使われることが多いです。

例文

หมดเวลาสนุก
mòt weelaa sanùk
モット ウェラー サヌック

楽しい時間が終わる

หมดเวลาแล้ว กรุณาวางดินสอ
mòt weelaa lɛ́ɛw karunaa waaŋ dinsɔ̌ɔ
モット ウェラー レーオ ガルナー ワーン ディンソー

時間です。鉛筆を置いてください。
กรุณา ガルナー 「~してください」(丁寧な表現)

ทำงานล่วงเวลา タムガーン ルアン ウェラー「残業する」

ทำงานล่วงเวลา
thamŋaan lûaŋ weelaa
タムガーン ルアン ウェラー

残業する

ทำงาน タムガーン 「働く」とล่วงเวลา ルアン ウェラー 「時間を動かす」という意味の組みあわせです。

例文

ทำงานล่วงเวลาทุกวัน
thamŋaan lûaŋ weelaa thúk wan
タムガーン ルアン ウェラー トゥック ワン

毎日残業する

「残業する」という表現は他にもทำโอทีタム オーティーという言い方もできます。
โอที オーティー は英語のovertimeから来ています。会話ではこの ทำโอทีタム オーティーを使うことのほうが多い印象です。

例)
วันนี้จะทำโอที กลับช้านะ
wanníi cà tham oothii klàp cháa ná
ワンニー ジャ タム オーティー グラップ チャー ナ

今日は残業するから帰り遅くなるよ

รักษาเวลา ラックサー ウェラー 「時間を守る」

รักษาเวลา
ráksǎa weelaa
ラックサー ウェラー

時間を守る

รักษา ラックサー は「保つ」「治療する」「守る」などの意味を持っていますが、 รักษาเวลา ラックサー ウェラー で「時間を守る」という表現になります。

例文

เขาเป็นคนไม่รักษาเวลา
kháw pen khon mây ráksǎa weelaa
カオ ペン コン マイ ラックサー ウェラー

彼は時間を守らない人だ

กรุณารักษาเวลา
karunaa ráksǎa weelaa
ガルナー ラックサー ウェラー

時間を守ってください

ทันเวลาタン ウェラー「時間に間に合う」

ทันเวลา
than weelaa
タン ウェラー

時間に間に合う

ทัน タンは「間に合う」という意味で、 ทันเวลาタン ウェラー「時間に間に合う」となります。

例文

ไม่รู้ว่าทันเวลาหรือเปล่า
mây rúu wâa than weelaa rǔu plàaw
マイ ルー ワー タン ウェラー ルー プラーオ

時間に間に合うかどうかわかりません

ทันเวลาเริ่มงาน
than weelaa rə̂əm ŋaan
タン ウェラー ルーム ガーン

始業時間に間に合う

ตรงเวลาトロン ウェラー「時間通りに」

ตรงเวลา
troŋ weelaa
トロン ウェラー

時間通りに

ตรง トロン「真っ直ぐ」という意味以外に「きっかり」「ぴったり」といった意味も持ちます。

例文

เขามาตรงเวลา
kháw maa troŋ weelaa
カオ マートロン ウェラー

彼は時間通り来た

ถึงบริษัทตรงเวลา
thʉ̌ŋ bɔɔrísàt troŋ weelaa
トゥン ボリサット トロン ウェラー

時間通りに会社に着く

ตลอดเวลา タロートウェラー「ずっと」

ตลอดเวลา
talɔ̀ɔt weelaa
タロート ウェラー

ずっと

ตลอดเวลา タロート ウェラー で「ずっと、終始」といった表現になります。

例文

เขาเล่นเกมส์ตลอดเวลา
kháw lên keem talɔ̀ɔt weelaa
カオ レン ゲーム タロート ウェラー

彼はずっとゲームをしている

เขาไม่หยุด ทำงานตลอดเวลา
kháw mây yùt thamŋaan talɔ̀ɔt weelaa
カオ マイ ユット タムガーン タロート ウェラー

彼は休まずずっと働いている

ตลอดタロートは「ずっと、~中」という意味で、単体でも他のことばと合わせても使うことができます。

  • ตลอดวัน タロートワン「一日中」
  • ตลอดชีวิต タロート チーウィット「一生、生涯」
  • ตลอดไป タロート パイ「これからずっと」
  • ตลอดมา タロート マー「今までずっと」

ระยะเวลา ラヤ ウェラー「期間」

ระยะเวลา
rayá weelaa
ラヤ ウェラー

期間

ระยะ「間隔」という意味で、 ระยะเวลา ラヤ ウェラー 「期間」という意味になります。

例文

ระยะเวลานานเท่าไร
rayá weelaa naan thâwrày
ラヤ ウェラー ナーン タオライ

期間はどのくらいですか?

มีระยะเวลาทดลองงานสามเดือน
mii rayá weelaa thót lɔɔŋ ŋaan sǎam dʉan
ミー ラヤ ウェラー トット ローン ガーン サーム ドゥアン

3ヶ月の試用期間がある

ちなみに เวลา ウェラー「時間」の代わりに ทาง ターン「道」を使うと、 ระยะทาง ラヤ ターン「距離」という意味になります。

例)
ระยะทางไกลมาก
rayá thaaŋ klay mâak
ラヤ ターン グライ マーク

距離がとても遠いです

ตารางเวลา ターラーン ウェラー「時刻表」

ตารางเวลา
taaraaŋ weelaa
ターラーン ウェラー

時刻表

ตาราง ターラーン は「表」という意味で、そこに เวลาウェラー を合わせると、ตารางเวลาターラーン ウェラー 「時刻表」という意味になります。

「時間の表」という意味なので、「タイムスケジュール」「時間割」などの意味でも使います。

例文

มีตารางเวลารถไฟไหม
mii taaraaŋ weelaa rót fay máy
ミー ターラーン ウェラー ロットファイ マイ

電車の時刻表はありますか?

นี่คือตารางเวลาทัวร์
nîi khʉʉ taaraaŋ weelaa thua
ニー クー ターラーン ウェラー トゥア

これがツアーのタイムスケジュールです

ความต่างของเวลา クワーム ターン コーン ウェラー「時差」

ความต่างของเวลา
khwaam tàaŋ khɔ̌ɔŋ weelaa
クワーム ターン コーン ウェーラー

時差

タイ語で時差は ความต่างของเวลา クワーム ターン コーン ウェーラーといいます。

「国Aと国Bの時差」 という場合は、 ระว่วง AกับB ラワーンAガップB 「AとBのあいだ」という表現を使います。

例文

ความต่างของเวลาระหว่างญี่ปุ่นกับไทยคือสองชั่วโมง
khwaam tàaŋ khɔ̌ɔŋ weelaa ráwàaŋ yîipùn kàp thay khʉʉ sɔ̌ɔŋ chûamooŋ
クワーム ターン コーン ウェーラー ラワーン イープン ガップ タイ クー ソーンチュアモーン

日本とタイの時差は2時間です

เขตเวลา ケートウェラー「時間帯、タイムゾーン」

เขตเวลา
khèet weelaa
ケート ウェーラー

時間帯、タイムゾーン

เขตケートは「地域、地帯」という意味で、 เขตเวลา ケート ウェーラー 「 時間帯 、タイムゾーン」といった意味になります。

เราดำเนินชีวิตในเขตเวลาแตกต่างกัน
raw damnəən chiiwít nay khèet weelaa tɛ̀ɛk tàaŋ kan
ラオ ダムヌーン チーウィット ナイ ケート ウェーラー テーク ターン ガン

私達は異なる時間帯の中で生活している

ขอเวลาหน่อย コーウェラーノイ「時間をください」

ขอเวลาหน่อย
khɔ̌ɔ weelaa nɔ̀y
コーウェラーノイ

時間をください

ขอ+名詞+หน่อย 「~をください」という表現です。

名詞の部分に weelaa ウェラー が入って、 ขอเวลาหน่อย コーウェラーノイ「時間をください」という意味になります。

例文

ขอเวลาคิดหน่อย
khɔ̌ɔ weelaa khít nɔ̀y
コーウェラー キット ノイ

考える時間をください

もらう時間や期間を述べる場合は、文末の หน่อย ノイはいいません。
例)
ขอเวลาสิบนาที
khɔ̌ɔ weelaa sìp naathii
コーウェラー シップ ナーティー

「10分時間をください」

หน่อย ノイを使えない理由】
หน่อย ノイは「ちょっと、少し」という意味も含んでおり、すでに時間を表しています。そのためหน่อย ノイ の他に時間を表すことばを重ねて使用することができません。「10分ください」「3日ください」「1年ください」という場合でも หน่อย ノイはつけずに、『ขอเวลา コーウェラー+時間』の形になります。

紹介表現&例文一覧

紹介表現&例文一覧
1เวลา
weelaa
時間
2มีเวลา
mii weelaa
時間がある
3มีเวลาเยอะ
mii weelaa yə́
時間がたくさんある
4มีเวลานิดหน่อย
mii weelaa nít nɔ̀y
時間が少しある
5มีเวลาตั้งแต่ตอนบ่าย
mii weelaa tâŋ tɛ̀ɛ tɔɔn bàay
午後から時間がある
6ไม่มีเวลา
mây mii weelaa
時間がない
7มีเวลาไหม
mii weelaa máy
時間がありますか?
8ใช้เวลา
cháy weelaa
時間がかかる
9ใช้เวลาสิบนาที
cháy weelaa sìp naathii
10分かかる
10ใช้เวลาสองชั่วโมง
cháy weelaa sɔ̌ɔŋ chûamooŋ
2時間かかる
11ใช้เวลาสามวัน
cháy weelaa sǎam wan
3日かかる
12ใช้เวลาเท่าไร
cháy weelaa thâwray
どのくらいかかりますか?
13ตั้งเวลา
tâŋ weelaa
時間をセットする
14ตั้งเวลาปิดแอร์
tâŋ weelaa pìt ɛɛ
エアコンのタイマーをセットする
15ตั้งเวลาต้มเนื้อไก่
tâŋ weelaa tôm nʉ́a kày
鶏肉のゆで時間を設定する
16เสียเวลา
sǐa weelaa
時間を無駄にする
17เสียเวลาสามชั่วโมง
sǐa weelaa sǎam chûamooŋ
3時間、時間を無駄にする
18ไม่อยากเสียเวลา
mây yàak sǐa weelaa
時間を無駄にしたくないです
19ขยายเวลา
khayǎay weelaa
時間を延長する
20ขยายเวลาอยู่ไทย
khayǎay weelaa yùu thay
タイにいる時間を延長する
21ขยายเวลาหนึ่งอาทิตย์
khayǎay weelaa nʉ̀ŋ aathít
一週間延長する
22หมดเวลา
mòt weelaa
時間が終わる
23หมดเวลาสนุก
mòt weelaa sanùk
楽しい時間が終わる
24หมดเวลาแล้ว  กรุณาวางดินสอ
mòt weelaa lɛ́ɛw  karunaa waaŋ dinsɔ̌ɔ
時間です。鉛筆を置いてください。
25ทำงานล่วงเวลา
thamŋaan lûaŋ weelaa
残業する
26ทำงานล่วงเวลาทุกวัน
thamŋaan lûaŋ weelaa thúk wan
毎日残業する
27รักษาเวลา
ráksǎa weelaa
時間を守る
28เขาเป็นคนไม่รักษาเวลา
kháw pen khon mây ráksǎa weelaa
彼は時間を守らない人だ
29กรุณารักษาเวลา
karunaa ráksǎa weelaa
時間を守ってください
30ทันเวลา
than weelaa
時間に間に合う
31 ไม่รู้ว่าทันเวลาหรือเปล่า 
mây rúu wâa than weelaa rǔu plàaw
時間に間に合うかどうかわかりません
32ทันเวลาเริ่มงาน
than weelaa rə̂əm ŋaan
始業時間に間に合う
33ตรงเวลา 
troŋ weelaa
時間通りに
34เขามาตรงเวลา 
kháw maa troŋ weelaa
彼は時間通りに来た
35ถึงบริษัทตรงเวลา
thʉ̌ŋ bɔɔrísàt troŋ weelaa
時間通りに会社に着く
36ตลอดเวลา
talɔ̀ɔt weelaa
ずっと
37เขาเล่นเกมส์ตลอดเวลา
kháw lên keem talɔ̀ɔt  weelaa
彼はずっとゲームをしている
38เขาไม่หยุด ทำงานตลอดเวลา
kháw mây yùt  thamŋaan talɔ̀ɔt  weelaa
彼は休まずずっと働いている
39ระยะเวลา
rayá weelaa
期間
40ระยะเวลานานเท่าไร
rayá weelaa naan thâwrày
期間はどのくらいですか?
41มีระยะเวลาทดลองงานสามเดือน
mii rayá weelaa thót lɔɔŋ ŋaan sǎam dʉan
3ヶ月の試用期間がある
42ตารางเวลา
taaraaŋ weelaa
時刻表
43มีตารางเวลารถไฟไหม
mii taaraaŋ weelaa rót fay máy
電車の時刻表はありますか?
44นี่คือตารางเวลาทัวร์
nîi khʉʉ taaraaŋ weelaa thua
これがツアーのタイムスケジュールです
45ความต่างของเวลา
khwaam tàaŋ khɔ̌ɔŋ weelaa
時差
46ความต่างของเวลาระหว่างญี่ปุ่นกับไทยคือสองชั่วโมง
khwaam tàaŋ khɔ̌ɔŋ weelaa ráwàaŋ yîipùn kàp thay khʉʉ sɔ̌ɔŋ chûamooŋ
日本とタイの時差は2時間です
47เขตเวลา
khèet weelaa
時間帯、タイムゾーン
48เราดำเนินชีวิตในเขตเวลาแตกตางกัน
raw damnəən chiiwít nay khèet weelaa tɛ̀ɛk tàaŋ kan
私達は異なる時間帯の中で生活している 
49ขอเวลาหน่อย
khɔ̌ɔ weelaa nɔ̀y
時間をください
50ขอเวลาคิดหน่อย
khɔ̌ɔ weelaa khít nɔ̀y
考える時間をください

関連ツイートまとめ

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
URLをコピーする
URLをコピーしました!
目次
閉じる