タイ語文法リスニング【タイ語の比較文を聴く】

語彙一覧
1.日本はタイより人口が多いですประเทศญี่ปุ่นมีประชากรเยอะกว่าไทย
prathêet yîipùn mii prachaakɔɔn yə́ kwàa thay
2.このカバンはあのカバンより高いですกระเป๋าใบนี้แพงกว่ากระเป๋าใบนั้น
krapǎw bay níi phɛɛŋ kwàa krapǎw bay nán
3.AさんはBさんより背が高いですคุณเอสูงกว่าคุณบี
khun ee sǔuŋ kwàa khun bii
4.バンコクはタイで一番発展していますกรุงเทพฯพัฒนาที่สุดในประเทศไทย
kruŋthêep phátthanaa thîi sùt nay pràthêet thay
5.ABCスーパーはこの町で一番大きいですเอบีซีซุปเปอร์มาเก็ตใหญ่ที่สุดในเมืองนี้
ee bii sii súpə̂əmaakèt yày thîi sùt nay mʉaŋ níi
6.音量を一番大きくしてくださいช่วยปรับเสียงให้ดังที่สุด
chûay pràp sǐaŋ hây daŋ thîi sùt
7.今までで一番太っていますตอนนี้อ้วนที่สุดในชีวิต
tɔɔn níi ûan thîi sùt nay chiiwít
8.あまたは今まで出会った女性の中で一番綺麗ですคุณสวยที่สุดเท่าที่เคยเจอผู้หญิงมา
khun sǔay thîi sùt thâw thîi khəəy cəə phûu yǐŋ maa
9.彼は私より早く会社に着きましたเขามาถึงบริษัทเร็วกว่าฉัน
kháw maa thʉ̌ŋ bɔɔrísàt rew kwàa chǎn
10.この店は有名な店より美味しいですร้านนี้อร่อยกว่าร้านชื่อดัง
ráan níi arɔ̀y kwàa ráan chʉ̂ʉ daŋ
11.このグループの中で誰が一番好きですか?ชอบใครที่สุดในวงนี้
chɔ̂ɔp khray thîi sùt nay woŋ níi
12.前の家より通勤時間が長いですใช้เวลาเดินทางไปทำงานนานกว่าบ้านเก่า
cháy weelaa dəən thaaŋ pay thamŋaan naan kwàa bâan kàw
13.前の職場より休日が多いですวันหยุดเยอะกว่าที่ทำงานเก่า
wan yùt yə́ kwàa thîi thamŋaan kàw
14.彼は他の学生より勉強しますเขาเรียนเยอะกว่านักเรียนคนอื่น
kháw rian yə́ kwàa nák rian khon ʉ̀ʉn
15.日本人の最高寿命は何歳ですか?คนญี่ปุ่นที่อายุมากที่สุดคืออายุเท่าไร
khon yîipùn thîi aayú mâak thîi sùt khʉʉ aayú thâwray
16.富士山は日本で一番高い山ですภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
phûu khǎw fay fuucì pen phûu khǎw thîi sǔuŋ thîi sùt nay yîipùn
17.一年で何月が一番寒いですか?ใน1ปีเดือนอะไรหนาวที่สุด
nay nʉ̀ŋ pii dʉan aray nǎaw thîi sùt
18.今日は昨日より暑いですวันนี้ร้อนกว่าเมื่อวาน
wan níi rɔ́ɔn kwàa mʉ̂awaan
19.私は妹と身長が同じですฉันสูงเท่าน้องสาว
chǎn sǔuŋ thâw nɔ́ɔŋ sǎaw
20.彼は世界で一番お金持ちですเขารวยที่สุดในโลก
kháw ruay thîi sùt nay lôok
21.この公園はあの公園と同じぐらい大きいですสวนนี้ใหญ่พอๆกับสวนนั้น
sǔan níi yày phɔɔ phɔɔ kàp sǔan nán 
22.車で行ったほうが早く到着しますขับรถไปถึงเร็วกว่า
khàp rót pay thʉ̌ŋ rew kwàa
23.電車とタクシーとどちらが早いですか?รถไฟกับแท็กซี่อันไหนเร็วกว่า
rót fay kàp thɛ́ksîi an nǎy rew kwàa
24.大きい病院と小さい病院とどちらが待ち時間が長いですか?โรงพยาบาลใหญ่กับโรงพยาบาลเล็กอันไหนรอคิวนานกว่า
rooŋ phayaabaan yày kàp rooŋ phayaabaan lék an nǎy rɔɔ khiw naan kwàa
25.昨日より熱が高いですไข้สูงกว่าเมื่อวาน
khây sǔuŋ kwàa mʉ̂awaan
26.去年より視力が下がりましたสายตาสั้นกว่าปีที่แล้ว
sǎay taa sân kwàa pii thîi lɛ́ɛw
27.店舗で買うのとネットで買うのと同じ値段ですซื้อของที่ร้านกับซื้อในอินเทอร์เน็ตราคาเท่ากัน sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ thîi ráan kàp sʉ́ʉ nay inthəənét raakhaa thâw kan
28.値段が2倍高いですราคาแพงกว่า2เท่า
raakhaa phɛɛŋ kwàa sɔ̌ɔŋ thâw
29.休日のほうが平日より2倍人が多いですวันหยุดคนเยอะกว่าวันธรรมดา2เท่า
wan yùt khon yə́ kwàa wan thammadaa sɔ̌ɔŋ thâw
30.忙しいとき時間が過ぎるのが早いですตอนยุ่งเวลาจะผ่านไปเร็วกว่า
tɔɔn yûŋ weelaa cà phàan pay rew kwàa
31.今の仕事と前の仕事の給料は同じですงานตอนนี้กับงานเมื่อก่อน เงินเดือนเท่ากัน
ŋaan tɔɔn níi kàp ŋaan mʉ̂a kɔ̀ɔn ŋən dʉan thâw kan
32.このスーパーは他より野菜の価格が安いですซุปเปอร์มาเก็ตนี้ราคาผักถูกกว่าที่อื่น
súpə̂əmaakèt níi raakhaa phàk thùuk kwàa thîi ʉ̀ʉn
33.タイで一番多い名前は何ですか?ชื่ออะไรซ้ำเยอะที่สุดในไทย
chʉ̂ʉ aray sám yə́ thîi sùt nay thay
34.猫より犬のほうが好きですชอบหมามากกว่าแมว
chɔ̂ɔp mǎa mâak kwàa mɛɛw
35.日本では野球はサッカーと同じぐらい人気ですที่ญี่ปุ่นเบสบอลนิยมพอๆกับฟุตบอล
thîi yîipùn béesbɔɔn níyom phɔɔ phɔɔ kàp fútbɔɔn
36.新しいiphoneはノートパソコンより高いですไอโฟนรุ่นใหม่แพงกว่าโน้ตบุ๊ก
ayfoon rûn mày phɛɛŋ kwàa nóotbúk
37.うどんとそばとどちらがカロリーが高いですか?อุด้งกับโซบะอันไหนแคลอรี่สูงกว่ากัน
ùdôŋ kàp soobà an nǎy khɛɛlɔrîi sǔuŋ kwàa kan
38.東京と大阪とどちらが家賃が安いですか?โตเกียวกับโอซาก้าที่ไหนค่าเช่าบ้านถูกกว่า
tookiaw kàp oosaakâa thîi nǎy khâa châw bâan thùuk kwàa
39.今月は支出が収入より多いですเดือนนี้รายจ่ายเยอะกว่ารายได้
dʉan níi raay càay yə́ kwàa raay dây
40.コーヒーより紅茶のほうがよく飲みますดื่มชาฝรั่งบ่อยกว่ากาแฟ
dʉ̀ʉm chaa faràŋ bɔ̀y kwàa kaafɛɛ
41.夜より朝勉強したほうが効率がいいと聞きましたได้ยินว่าเรียนตอนเช้ามีประสิทธิภาพมากกว่าตอนเย็น
dâyyin wâa rian tɔɔn cháaw mii pràsìtthíphâap mâak kwàa tɔɔn yen
42.どうしてこの商品は他の商品より高いのですか?ทำไมสินค้านี้แพงกว่าสินค้าอื่น
thammay sǐnkháa níi phɛɛŋ kwàa sǐnkháa ʉ̀ʉn
43.あなたが一番大切なものは何ですか?สิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณคืออะไร
sìŋ thîi sǎmkhan thîi sùt khɔ̌ɔŋ khun khʉʉ aray
44.日本とタイとどちらのほうが住みやすいですか?ญี่ปุ่นกับไทยที่ไหนอยู่ง่ายกว่า
yîipùn kàp thay thîi nǎy yùu ŋâay kwàa
45.現金よりクレジットカードで払うことが多いですจ่ายด้วยบัตรเครดิตบ่อยกว่าเงินสด
càay dûay bàt khreedìt bɔ̀y kwàa ŋən sòt
46.あなたは長髪より短髪のほうが似合いますคุณเหมาะกับผมสั้นมากกว่าผมยาว
khun mɔ̀ kàp phǒm sân mâak kwàa phǒm yaaw
47.タイ語の勉強は発音が一番難しいですการเรียนภาษาไทย การออกเสียงยากที่สุด
kaan rian phaasǎa thay kaan ɔ̀ɔk sǐaŋ yâak thîi sùt
48.彼はクラスで一番足が速いですเขาวิ่งเร็วที่สุดในชั้นเรียน
kháw wîŋ rew thîi sùt nay chán rian
49.午前は午後より予約が取りやすいですตอนเช้าจองง่ายกว่าตอนบ่าย
tɔɔn cháaw cɔɔŋ ŋâay kwàa tɔɔn bàay
50.傷が昨日より腫れていますแผลบวมมากกว่าเมื่อวาน
phlɛ̌ɛ buam mâak kwàa mʉ̂awaan
51.私と仕事とどちらが大切ですか?ฉันกับงานอันไหนสำคัญกว่า
chǎn kàp ŋaan an nǎy sǎmkhan kwàa
52.恋人は私の5歳上ですแฟนอายุมากกว่า5ปี
fɛɛn aayú mâak kwàa hâa pii
53.彼は実年齢より若く見えますเขาดูหน้าหนุ่มกว่าอายุจริง
kháw duu nâa nùm kwàa aayú ciŋ
54.平日のほうが1時間早く開きますวันธรรมดาเปิดร้านเร็วกว่า1ชั่วโมง
wan thammadaa pə̀ət ráan rew kwàa nʉ̀ŋ chûamooŋ
55.この町は他の町より洪水の被害を受けましたเมืองนี้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมากกว่าเมืองอื่น
mʉaŋ níi dây ráp khwaam sǐahǎay càak nám thûam mâak kwàa mʉaŋ ʉ̀ʉn
56.タイは想像していたよりいい国ですไทยเป็นประเทศที่ดีกว่าที่คิดไว้
thay pen prathêet thîi dii kwàa thîi khít wáy
57.英語とタイ語とどちらが難しいですか?ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอันไหนยากกว่า
phaasǎa aŋkrìt kàp phaasǎa thay an nǎy yâak kwàa
58.彼は他のスタッフよりも説明が上手ですเขาอธิบายเก่งกว่าพนักงานคนอื่น

kháw athíbaay kèŋ kwàa phanákŋaan khon ʉ̀ʉn
59.量より質が大事ですคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ
khunnaphâap sǎmkhan kwàa parimaan
60.一階は他の階より家賃が安いですค่าเช่าห้องชั้น1ถูกกว่าห้องชั้นอื่น
khâa châw hɔ̂ŋ chán nʉ̀ŋ thùuk kwàa hɔ̂ŋ chán ʉ̀ʉn

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次