覚えておきたい!人・職業を表すタイ語単語170

人や職業に関する単語をまとめました。

単語レベルは初級~中級レベルで、日常生活で使う単語やタイ語検定で出てくる単語を中心に収録しています。

通常Ver.

リスニングVer.

まとめクイズ①

/20

人・職業を表すタイ語単語170①

1 / 20

พี่ชาย
phîi chaay
ピー チャーイ

2 / 20

นักศึกษา
nák sʉ̀ksǎa
ナック スックサー

3 / 20

นักเรียนมัธยมต้น
nák rian mátthayom tôn
ナック リアン マッタヨム トン

4 / 20

ผู้เสียชีวิต
phûu sǐa chiiwít
プー シア チーウィット

5 / 20

ลูกคนเดียว
lûuk khon diaw
ルーク コン ディアオ

6 / 20

เจ้าหน้าที่
câw nâathîi
ジャオ ナーティー

7 / 20

พวกพ้อง
phûak phɔ́ɔŋ
プアック ポーン

8 / 20

คนต่างประเทศ
khon tàaŋ prathêet
コン ターン プラテート

9 / 20

น้องสาว
nɔ́ɔŋ sǎaw
ノーン サーオ

10 / 20

ผู้โดยสาร
phûu dooy sǎan
プー ドーイ サーン

11 / 20

วิศวกร
wítsawakɔɔn
ウィッサワゴーン

12 / 20

ภรรยา
phanrayaa
パンラヤー

13 / 20

ประธานาธิบดี
prathaanaathíbɔɔdii
プラターナーティボーディー

14 / 20

นักวิจัย
nák wícay
ナック ウィッジャイ

15 / 20

ช่าง
châaŋ
チャーン

16 / 20

ตัวเอง
tua eeŋ
トゥア エーン

17 / 20

ล่าม
lâam
ラーム

18 / 20

นักเขียน
nák khǐan
ナック キアン

19 / 20

ลูกน้อง
lûuk nɔ́ɔŋ
ルーク ノーン

20 / 20

นักกีฬา
nák kiilaa
ナック ギーラー

Your score is

The average score is 67%

0%

まとめクイズ②

/20

人・職業を表すタイ語単語170②

1 / 20

คนอื่น
khon ʉ̀ʉn
コン ウーン

2 / 20

ชาวประมง
chaaw pramoŋ
チャーオ プラモン

3 / 20

ผู้เชี่ยวชาญ
phûu chîaw chaan
プー チアオ チャーン

4 / 20

นักการเมือง
nák kaan mʉaŋ
ナック ガーン ムアン

5 / 20

พนักงานขาย
phanákŋaan khǎay
パナックガーン カーイ

6 / 20

มัคคุเทศก์
mákkhúthêet
マックテート

7 / 20

ผู้ป่วย
phûu pùay
プー プアイ

8 / 20

ทนายความ
thanaay khwaam
タナーイ クワーム

9 / 20

พิธีกร
phíthiikɔɔn
ピティーゴーン

10 / 20

รุ่นพี่
rûn phîi
ルン ピー

11 / 20

บรรณาธิการ
bannaathíkaan
バンナーティガーン

12 / 20

ทุกคน
thúk khon
トゥック コン

13 / 20

ผู้โดยสาร
phûu dooy sǎan
プー ドーイ サーン

14 / 20

ลูกคนสุดท้อง
lûuk khon sùt thɔ́ɔŋ
ルーク コン スット トーン

15 / 20

พนักงานดับเพลิง
phanákŋaan dàp phləəŋ
パナックガーン ダップ プルーン

16 / 20

ผู้ชม
phûu chom
プー チョム

17 / 20

นักธุรกิจ
nák thurákìt
ナック トゥラギット

18 / 20

ผู้รับผิดชอบ
phûu ráp phìt chɔ̂ɔp
プー ラップ ピット チョープ

19 / 20

จิตรกร
cìttrakɔɔn
ジットラゴーン

20 / 20

ข้าราชการ
khâa râatchakaan
カー ラーチャガーン

Your score is

The average score is 59%

0%

語彙一覧
1.人คน
khon
コン
2.日本人คนญี่ปุ่น
khon yîipùn
コン イープン
3.タイ人คนไทย
khon thay
コン タイ
4.中国人คนจีน
khon ciin
コン ジーン
5.アジア人คนเอเชีย
khon eechia
コン エーチア
6.欧米人、西洋人ฝรั่ง
faràŋ
ファラン
7.外国人คนต่างประเทศ
khon tàaŋ prathêet
コン ターン プラテート
8.外国人【形式的表現】ชาวต่างชาติ
chaaw tàaŋ châat
チャーオ ターン チャート
9.家族ครอบครัว
khrɔ̂ɔp khrua
クロープ クルア
10.両親พ่อแม่
phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ
ポー メー
11.親子พ่อแม่ลูก
phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ lûuk
ポー メー ルーク
12.兄弟、姉妹พี่น้อง
phîi nɔ́ɔŋ
ピー ノーン
13.父、お父さんพ่อ
phɔ̂ɔ
ポー
14.母、お母さんแม่
mɛ̂ɛ
メー
15.兄พี่ชาย
phîi chaay
ピー チャーイ
16.姉พี่สาว
phîi sǎaw
ピー サーオ
17.弟น้องชาย
nɔ́ɔŋ chaay
ノーン チャーイ
18.妹น้องสาว
nɔ́ɔŋ sǎaw
ノーン サーオ
19.(父方の)祖父ปู่
pùu
プー
20.(父方の)祖母ย่า
yâa
ヤー
21.(母方の)祖父ตา
taa
ター
22.(母方の)祖母ยาย
yaay
ヤーイ
23.夫婦สามีภรรยา
sǎamii phanrayaa
サーミー パンラヤー
24.夫、旦那さんสามี
sǎamii
サーミー
25.妻、奥さんภรรยา
phanrayaa
パンラヤー
26.子供ลูก
lûuk
ルーク
27.息子ลูกชาย
lûuk chaay
ルークチャーイ
28.娘ลูกสาว
lûuk sǎaw
ルークサーオ
29.一人っ子ลูกคนเดียว
lûuk khon diaw
ルーク コン ディアオ
30.長男、長女ลูกคนโต
lûuk khon too
ルーク コン トー
31.次男、次女ลูกคนกลาง
lûuk khon klaaŋ
ルーク コン グラーン
32.末っ子ลูกคนสุดท้อง
lûuk khon sùt thɔ́ɔŋ
ルーク コン スット トーン
33.ハーフลูกครึ่ง
lûuk khrʉ̂ŋ
ルーク クルン
34.双子ฝาแฝด
fǎa fɛ̀ɛt
ファー フェート
35.孫หลาน
lǎan
ラーン
36.甥หลานชาย
lǎan chaay
ラーン チャーイ
37.姪หลานสาว
lǎan sǎaw
ラーン サーオ
38.親戚ญาติ
yâat
ヤート
39.いとこลูกพี่ลูกน้อง
lûuk phîi lûuk nɔ́ɔŋ
ルーク ピー ルーク ノーン
40.男性ผู้ชาย
phûu chaay
プー チャーイ
41.女性ผู้หญิง
phûu yǐŋ
プー イン
42.大人ผู้ใหญ่
phûu yày
プー ヤイ
43.子供เด็ก
dèk
デック
44.赤ちゃんทารก
thaarók
ターロック
45.恋人แฟน
fɛɛn
フェーン
46.友達เพื่อน
phʉ̂an
プアン
47.親友เพื่อนสนิท
phʉ̂an sanìt
プアン サニット
48.仲間พวกพ้อง
phûak phɔ́ɔŋ
プアック ポーン
49.同僚เพื่อนร่วมงาน
phʉ̂an rûam ŋaan
プアン ルアム ガーン
50.クラスメートเพื่อนร่วมชั้น
phʉ̂an rûam chán
プアン ルアム チャン
51.知り合いคนรู้จัก
khon rúucàk
コン ルージャック
52.老人、お年寄りคนแก่
khon kɛ̀ɛ
コン ゲー
53.高齢者ผู้สูงอายุ
phûu sǔuŋ aayú
プー スーン アーユ
54.障害者คนพิการ
khon phíkaan
コン ピガーン
55.他人คนอื่น
khon ʉ̀ʉn
コン ウーン
56.自分ตัวเอง
tua eeŋ
トゥア エーン
57.一人คนเดียว
khon diaw
コン ディアオ
58.二人สองคน
sɔ̌ɔŋ khon
ソーン コン
59.全員ทุกคน
thúk khon
トゥック コン
60.お金持ちคนรวย
khon ruay
コン ルアイ
61.貧乏人คนจน
khon con
コン ジョン
62.先輩รุ่นพี่
rûn phîi
ルン ピー
63.後輩รุ่นน้อง
rûn nɔ́ɔŋ
ルン ノーン
64.僧侶、お坊さんพระ
phrá
プラ
65.職業อาชีพ
aachîip
アーチープ
66.社員、従業員、店員พนักงาน
phanákŋaan
パナックガーン
67.会社員พนักงานบริษัท
phanákŋaan bɔɔrísàt
パナックガーン ボーリサット
68.販売員/営業職พนักงานขาย
phanákŋaan khǎay
パナックガーン カーイ
69.新入社員พนักงานใหม่
phanákŋaan mày
パナックガーン マイ
70.社長ประธานบริษัท
prathaan bɔɔrísàt
プラターン ボーリサット
71.上司、リーダーหัวหน้า
hǔa nâa
フア ナー
72.部下ลูกน้อง
lûuk nɔ́ɔŋ
ルーク ノーン
73.係員、スタッフเจ้าหน้าที่
câw nâathîi
ジャオ ナーティー
74.客
ลูกค้า
lûuk kháa
ルーク カー
75.ビジネスマン、実業家นักธุรกิจ
nák thurákìt
ナック トゥラギット
76.経営者ผู้บริหาร
phûu bɔɔríhǎan
プー ボーリハーン
77.役員/審査員กรรมการ
kammakaan
ガムマガーン
78.エンジニアวิศวกร
wítsawakɔɔn
ウィッサワゴーン
79.公務員ข้าราชการ
khâa râatchakaan
カー ラーチャガーン
80.会計士พนักงานบัญชี
phanákŋaan banchii
パナックガーン バンチー
81.秘書เลขานุการ
leekhǎa nukaan
レーカー ヌガーン
82.教師、先生ครู
khruu
クルー
83.先生、講師อาจารย์
aacaan
アージャーン
84.教授ศาสตราจารย์
sàattraacaan
サートラージャーン
85.学生นักเรียน
nák rian
ナック リアン
86.大学生นักศึกษา
nák sʉ̀ksǎa
ナック スックサー
87.小学生นักเรียนประถม
nák rian prathǒm
ナック リアン プラトム
88.中学生นักเรียนมัธยมต้น
nák rian mátthayom tôn
ナック リアン マッタヨム トン
89.高校生นักเรียนมัธยมปลาย
nák rian mátthayom plaay
ナック リアン マッタヨム プラーイ
90.医者หมอ
mɔ̌ɔ
モー
91.医師【形式的表現】แพทย์
phɛ̂ɛt
ペート
92.歯医者หมอฟัน
mɔ̌ɔ fan
モー ファン
93.歯医者【形式的表現】ทันตแพทย์
thantà phɛ̂ɛt
タンタ ぺート
94.獣医สัตวแพทย์
sàttawa phɛ̂ɛt
サッタワ ぺート
95.看護師พยาบาล
phayaabaan
パヤーバーン
96.薬剤師เภสัชกร
pheesàtchákɔɔn
ペーサッチャゴーン
97.研究者นักวิจัย
nák wícay
ナック ウィッジャイ
98.科学者นักวิทยาศาสตร์
nák wíthayaasàat
ナック ウィッタヤーサート
99.弁護士ทนายความ
thanaay khwaam
タナーイ クワーム
100.検察官อัยการ
aiyakaan
アイヤガーン
101.政治家นักการเมือง
nák kaan mʉaŋ
ナック ガーン ムアン
102.首相、総理大臣นายกรัฐมนตรี
naayók rátthamontrii
ナーヨック ラッタモントリー
103.大臣รัฐมนตรี
rátthamontrii
ラッタモントリー
104.大統領ประธานาธิบดี
prathaanaathíbɔɔdii
プラターナーティボーディー
105.駅員เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ 
câw nâa thîi sathǎanii rót fay
ジャオ ナーティー サターニー ロット ファイ
106.歌手นักร้อง
nák rɔ́ɔŋ
ナック ローン
107.音楽家นักดนตรี
nák dontrii
ナック ドントリー
108.俳優นักแสดง
nák sadɛɛŋ
ナック サデーン
109.主演、主役【男性の】พระเอก
phrá èek
プラ エーク
110.主演、主役【女性の】นางเอก
naaŋ èek
ナーン エーク
111.コメディアンนักแสดงตลก
nák sadɛɛŋ talòk
ナック サデーン タロック
112.運転手พนักงานขับรถ
phanákŋaan khàp rót
パナックガーン カップ ロット
113.軍人ทหาร 
thahǎan
タハーン
114.警備員ยาม
yaam
ヤーム
115.警察官ตำรวจ 
tamrùat
タムルアット
116.消防士พนักงานดับเพลิง
phanákŋaan dàp phləəŋ
パナックガーン ダップ プルーン
117.主婦/家政婦แม่บ้าน
mɛ̂ɛ bâan
メー バーン
118.銀行員พนักงานธนาคาร
phanákŋaan thanaakhaan
パナックガーン タナーカーン
119.郵便局員พนักงานไปรษณีย์
phanákŋaan praysanii
パナックガーン プライサニー
120.配達員พนักงานส่งของ
phanákŋaan sòŋ khɔ̌ɔŋ
パナックガーンソン コーン
121.料理人、調理師【男性の】พ่อครัว
phɔ̂ɔ khrua
ポー クルア
122.料理人、調理師【女性の】แม่ครัว
mɛ̂ɛ khrua
メー クルア
123.商人【男性の】พ่อค้า
phɔ̂ɔ kháa
ポー カー
124.商人【女性の】แม่ค้า
mɛ̂ɛ kháa
メー カー
125.通訳ล่าม
lâam
ラーム
126.ガイドไกด์
káy
ガイ
127.ガイド【形式的表現】มัคคุเทศก์
mákkhúthêet
マックテート
128.作家นักเขียน
nák khǐan
ナック キアン
129.画家จิตรกร
cìttrakɔɔn
ジットラゴーン
130.芸術家ศิลปิน
sǐnlápin
シンラピン
131.投資家นักลงทุน
nák loŋ thun
ナック ロン トゥン
132.職人、技術者ช่าง
châaŋ
チャーン
133.大工ช่างไม้
châaŋ máay
チャーン マーイ
134.美容師ช่างเสริมสวย
châaŋ sə̌əm sǔay
チャーン スーム スアイ
135.理容師ช่างตัดผม
châaŋ tàt phǒm
チャーン タット ポム
136.カメラマンช่างภาพ
châaŋ phâap
チャーン パープ
137.外交官นักการทูต
nák kaan thûut
ナックガーントゥート
138.編集者บรรณาธิการ
bannaathíkaan
バンナーティガーン
139.農家ชาวนา
chaaw naa
チャーオ ナー
140.農家【形式的表現】เกษตรกร
kasèttrakɔɔn
ガセットラゴーン
141.記者นักข่าว
nák khàaw
ナック カーオ
142.アナウンサーผู้ประกาศข่าว
phûu pràkàat khàaw
プー プラガート カーオ
143.司会พิธีกร
phíthiikɔɔn
ピティーゴーン
144.スポーツ選手นักกีฬา
nák kiilaa
ナック ギーラー
145.サッカー選手นักฟุตบอล
nák fútbɔɔn
ナック フットボーン
146.ボクサーนักมวย
nák muay
ナック ムアイ
147.レーサーนักแข่งรถ
nák khɛ̀ŋ rót
ナック ケン ロット
148.漁師ชาวประมง
chaaw pramoŋ
チャーオ プラモン
149.パイロットนักบิน
nák bin
ナック ビン
150.キャビンアテンダントแอร์โฮสเตส
ɛɛhóosatèet
エーホーサテート
151.デザイナーนักออกแบบ
nák ɔ̀ɔk bɛ̀ɛp
ナック オーク ベープ
152.建築家สถาปนิก
sathǎapaník
サターパニック
153.フリーランスอาชีพอิสระ
aachîip ìtsarà
アーチープ イッサラ
154.観客、視聴者ผู้ชม
phûu chom
プー チョム
155.読者ผู้อ่าน
phûu àan
プー アーン
156.リスナーผู้ฟัง
phûu faŋ
プー ファン
157.監督、マネージャーผู้จัดการ
phûu càt kaan
プー ジャット ガーン
158.助手、アシスタントผู้ช่วย
phûu chûay
プー チュアイ
159.保護者ผู้ปกครอง
phûu pòkkhrɔɔŋ
プー ポックローン
160.乗客ผู้โดยสาร
phûu dooy sǎan
プー ドーイ サーン
161.専門家ผู้เชี่ยวชาญ
phûu chîaw chaan
プー チアオ チャーン
162.被害者ผู้เสียหาย
phûu sǐa hǎay
プー シア ハーイ
163.患者、病人ผู้ป่วย
phûu pùay
プー プアイ
164.感染者ผู้ติดเชื้อ
phûu tìt chʉ́a
プー ティット チュア
165.負傷者ผู้บาดเจ็บ
phûu bàat cèp
プー バート ジェップ
166.死者ผู้เสียชีวิต
phûu sǐa chiiwít
プー シア チーウィット
167.代理人ผู้แทน
phûu thɛɛn
プー テーン
168.指導者、リーダーผู้นำ
phûu nam
プー ナム
169.裁判官ผู้พิพากษา
phûu phíphâaksǎa
プー ピパークサー
170.責任者ผู้รับผิดชอบ
phûu ráp phìt chɔ̂ɔp
プー ラップ ピット チョープ

中々覚えられないという方は以下の記事を参考にしてみてください

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次