セットで覚えるタイ語単語200

タイ語の関連語や反対語を200まとめました。 

語彙一覧
1.行くไป
pay
パイ
2.来るมา
maa
マー
3.起きるตื่น
tʉ̀ʉn
トゥーン
4.食べるนอน
nɔɔn
ノーン
5.食べるกิน
kin
ギン
6.飲むดื่ม
dʉ̀ʉm
ドゥーム
7.見るดู
duu
ドゥー
8.聞くฟัง
faŋ
ファン
9.読むอ่าน
àan
アーン
10.書くเขียน
khǐan
キアン
11.買うซื้อ
sʉ́ʉ
スー
12.売るขาย
khǎay
カーイ
13.あげるให้
hây
ハイ
14.もらうได้รับ
dây ráp
ダイラップ
15.借りるยืม
yʉʉm
ユーム
16.貸すให้ยืม
hây yʉʉm
ハイユーム
17.送るส่ง
sòŋ
ソン
18.受け取るรับ
ráp
ラップ
19.覚えるจำ
cam
ジャム
20.忘れるลืม
lʉʉm
ルーム
21.入るเข้า
khâw
カオ
22.出るออก
ɔ̀ɔk
オーク
23.開ける/つけるเปิด
pə̀ət
プート
24.閉める/消すปิด
pìt
ピット
25.増やすเพิ่ม
phə̂əm
プーム
26.減らすลด
lót
ロット
27.上がる/乗るขึ้น
khʉ̂n
クン
28.下がる/降りるลง
loŋ
ロン
29.始まるเริ่ม
rə̂əm
ルーム
30.終わるเลิก
lə̂ək
ルーク
31.立つยืน
yʉʉn
ユーン
32.座るนั่ง
nâŋ
ナン
33.歩くเดิน
dəən
ドゥーン
34.走るวิ่ง
wîŋ
ウィン
35.勝つชนะ
chaná
チャナ
36.負けるแพ้
phɛ́ɛ
ペー
37.直進するตรงไป
troŋ pay
トロン パイ
38.曲がるเลี้ยว
líaw
リアオ
39.なくなる、尽きるหมด
mòt
モット
40.余る、残るเหลือ
lʉ̌a
ルア
41.死ぬตาย
taay
ターイ
42.生まれるเกิด
kə̀ət
グート
43.笑うหัวเราะ
hǔarɔ́
フアロ
44.泣くร้องไห้
rɔ́ɔŋ hây
ローンハイ
45.予約するจอง
cɔɔŋ
ジョーン
46.キャンセルするยกเลิก
yók lə̂ək
ヨック ルーク
47.押すผลัก
phlàk
プラック
48.引くดึง
dʉŋ
ドゥン
49.成功するสำเร็จ
sǎmrèt
サムレット
50.失敗するผิดพลาด
phìt phlâat
ピット パラート
51.輸出するส่งออก
sòŋ ɔ̀ɔk
ソン オーク
52.輸入するนำเข้า
nam khâw
ナム カオ
53.大きい ใหญ่
yày
ヤイ
54.小さいเล็ก
lék
レック
55.暑いร้อน 
rɔ́ɔn
ローン
56.寒いหนาว
nǎaw
ナーオ
57.はやいเร็ว
rew
レオ
58.遅いช้า
cháa
チャー
59.新しいใหม่
mày
マイ
60.古いเก่า
kàw
ガオ
61.多いเยอะ
yə́
ユッ
62.少ないน้อย
nɔ́ɔy
ノーイ
63.高いสูง
sǔuŋ
スーン
64.低いต่ำ
tàm
タム
65.高いแพง
phɛɛŋ
ペーン
66.安いถูก
thùuk
トゥーク
67.明るいสว่าง
sawàaŋ
サワーン
68.暗いมืด
mʉ̂ʉt
ムート
69.長いยาว
yaaw
ヤーオ
70.短いสั้น
sân
サン
71.近いใกล้
klay
グライ
72.遠いไกล
klây
グライ
73.難しい
ยาก
yâak
ヤーク
74.簡単なง่าย
ŋâay
ガーイ
75.辛いเผ็ด
phèt
ペット
76.甘いหวาน
wǎan
ワーン
77.太ったอ้วน
ûan
ウアン
78.痩せたผอม
phɔ̌ɔm
ポーム
79.忙しいยุ่ง
yûŋ
ユン
80. 暇なว่าง
wâaŋ
ワーン
81.清潔なสะอาด
sààat
サアート
82.汚い、不潔なสกปรก
sòkkapròk
ソッガプロック
83.嬉しいดีใจ
dii cay
ディー ジャイ
84.悲しいเสียใจ
sǐa cay
シア ジャイ
85.狭いแคบ
khɛ̂ɛp
ケープ
86.広いกว้าง
kwâaŋ
グワーン
87.深いลึก
lʉ́k
ルック
88.浅いตื้น
tʉ̂ʉn
トゥーン
89.楽しいสนุก
sanùk
サヌック
90.つまらないเบื่อ
bʉ̀a
ブア
91.裕福なรวย
ruay
ルアイ
92.貧乏なจน
con
ジョン
93.危ないอันตราย
antaraay
アンタラーイ
94.安全なปลอดภัย
plɔ̀ɔt phay
プロート パイ
95.かたいแข็ง
khɛ̌ŋ
ケン
96.柔らかいนิ่ม
nîm
ニム
97.重いหนัก
nàk
ナック
98.軽いเบา
baw
バオ
99.厚いหนา
nǎa
ナー
100.薄いบาง
baaŋ
バーン
101.過去のอดีต
adìit
アディート
102.未来のอนาคต
anaakhót
アナーコット
103.濡れたเปียก
pìak
ピアック
104.乾いたแห้ง
hɛ̂ɛŋ
ヘーン
105.香りがいいหอม
hɔ̌ɔm
ホーム
106.臭いเหม็น
měn
メン
107.本当のจริง
ciŋ
ジン
108.嘘のโกหก
koohòk
ゴー ホック
109.強いแข็งแรง
khɛ̌ŋ rɛɛŋ
ケン レーン
110.弱いอ่อนแอ
ɔ̀ɔn ɛɛ
オーン エー
111.犬หมา
mǎa
マー
112.猫แมว
mɛɛw
メーオ
113.大人ผู้ใหญ่
phûu yày
プーヤイ
114.子供เด็ก
dèk
デック
115.男性ผู้ชาย
phûu chaay
プーチャーイ
116.女性ผู้หญิง
phûu yǐŋ
プーイン
117.父พ่อ
phɔ̂ɔ
ポー
118.母แม่
mɛ̂ɛ
メー
119.息子ลูกชาย
lûuk chaay
ルーク チャーイ
120.娘ลูกสาว
lûuk sǎaw
ルーク サーオ
121.夫สามี
sǎamii
サーミー
122.妻ภรรยา
phanrayaa
パンラヤー
123.兄พี่ชาย
phîi chaay
ピー チャーイ
124.弟น้องชาย
nɔ́ɔŋ chaay
ノーン チャーイ
125.姉พี่สาว
phîi sǎaw
ピー サーオ
126.妹น้องสาว
nɔ́ɔŋ sǎaw
ノーン サーオ
127.新郎เจ้าบ่าว
câw bàaw
ジャオ バーオ
128.新婦เจ้าสาว
câw sǎaw
ジャオ サーオ
129.教師ครู
khruu
クルー
130.学生นักเรียน
nák rian
ナック リアン
131.上司เจ้านาย
câw naay
ジャオ ナーイ
132.部下ลูกน้อง
lûuk nɔ́ɔŋ
ルーク ノーン
133.服เสื้อ
sʉ̂a
スア
134.ズボンกางเกง
kaaŋkeeŋ
ガーンゲーン
135.テレビโทรทัศน์
thooráthát
トーラタット
136.ラジオวิทยุ
wítthayú
ウィッタユ
137.机โต๊ะ

138.椅子เก้าอี้
kâw îi
ガオ イー
139.スプーンช้อน
chɔ́ɔn
チョーン
140.フォークส้อม
sɔ̂ɔm
ソーム
141.エアコンแอร์
ɛɛ
エー
142.扇風機พัดลม
phát lom
パット ロム
143.鉛筆ดินสอ
dinsɔ̌ɔ
ディンソー
144.消しゴムยางลบ
yaaŋ lóp
ヤーン ロップ
145.ドアประตู
pratuu
プラトゥー
146.窓หน้าต่าง
nâa tàaŋ
ナー ターン
147.エレベーターลิฟต์
líf
リフ
148.エスカレーターบันไดเลื่อน
banday lʉ̂an
バンダイ ルアン
149.地下ใต้ดิน
tây din
タイ ディン
150.屋上ดาดฟ้า
dàat fáa
ダート ファー
151.花 ดอกไม้
dɔ̀ɔk máay
ドーク マイ
152.木ต้นไม้
tôn máay
トン マーイ
153.ご飯ข้าว
kàaw
カーオ
154.パンขนมปัง
khanǒm paŋ
カノムパン
155.肉เนื้อ
nʉ́a
ヌア
156.野菜ผัก
phàk
パック
157.塩เกลือ
klʉa
グルア
158.砂糖น้ำตาล
nám taan
ナムターン
159.水น้ำ
náam
ナーム
160.油น้ำมัน
nám man
ナムマン
161.明日 พรุ่งนี้
phrûŋ níi
プルン ニー
162.昨日เมื่อวาน
mʉ̂awaan
ムアワーン
163.来年ปีหน้า
pii nâa
ピー ナー
164.去年ปีที่แล้ว
pii thîi lɛ́ɛw
ピー ティー レーオ
165.新年 ปีใหม่
pii mày
ピー マイ
166.大晦日สิ้นปี
sîn pii
シン ピー
167.休日วันหยุด
wan yùt
ワン ユット
168.平日วันธรรมดา
wan thammadaa
ワン タムマダー
169.春ฤดูใบไม้ผลิ
rʉ́duu baymáay phlì
ルドゥー バイマーイ プリ
170.秋ฤดูใบไม้ร่วง
rʉ́duu baymáay rûaŋ
ルドゥー バイマーイ ルアン
171.夏ฤดูร้อน
rʉ́duu rɔ́ɔn
ルドゥー ローン
172.冬ฤดูหนาว
rʉ́duu nǎaw
ルドゥー ナーオ
173.雨ฝน
fǒn
フォン
174.雪หิมะ
hìmá
ヒマ
175.海ทะเล
thálee
タレー
176.山ภูเขา
phuu khǎw
プーカーオ
177.田んぼนา
naa
ナー
178.畑ไร่
rây
ライ
179.陸 บก
bòk
ボック
180.空ฟ้า
fáa
ファー
181.太陽พระจันทร์
phrá can
プラ ジャン
182.月พระอาทิตย์
phrá aathít
プラ アーティット
183.電車รถไฟ
rót fay
ロット ファイ
184.バスรถเมล์
rót mee
ロット メー
185.飛行機เครื่องบิน
khrʉ̂aŋ bin
クルアン ビン
186.船เรือ
rʉa
ルア
187.右ขวา
khwǎa
クワー
188.左ซ้าย
sáay
サーイ
189.北เหนือ
nʉ̌a
ヌア
190.南ใต้
tâay
ターイ
191.東ตะวันออก
tàwan ɔ̀ɔk
タワン オーク
192.西ตะวันตก
tàwan tòk
タワン トック
193.サッカーฟุตบอล
fútbɔɔn
フット ボーン
194.野球เบสบอล
béesbɔɔn
ベース ボーン
195.身長ส่วนสูง
sùan sǔuŋ
スアン スーン
196.体重น้ำหนัก
nám nak
ナム ナック
197.収入รายได้
raay dây
ラーイ ダイ
198.支出รายจ่าย
raay càay
ラーイ ジャーイ
199.単語คำศัพท์
kham sàp
カム サップ
200.文法ไวยากรณ์
wayyaakɔɔn
ワイヤーゴーン

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次