覚えておきたい!仕事に関するタイ語単語200

語彙一覧
1.仕事งาน
ŋaan
ガーン
2.ビジネスธุรกิจ
thurakìt
トゥラギット
3.ビジネスマン、実業家นักธุรกิจ
nák thurákìt
ナック トゥラギット
4.社員、従業員、店員พนักงาน
phanákŋaan
パナックガーン
5.会社員พนักงานบริษัท
phanákŋaan bɔɔrísàt
パナックガーン ボーリサット
6.販売員/営業職พนักงานขาย
phanákŋaan khǎay
パナックガーン カーイ
7.新入社員พนักงานใหม่
phanákŋaan mày
パナックガーン マイ
8.上司、リーダーหัวหน้า
hǔa nâa
フア ナー
9.部下ลูกน้อง
lûuk nɔ́ɔŋ
ルーク ノーン
10.係員、スタッフเจ้าหน้าที่
câw nâathîi
ジャオ ナーティー
11.雇用者、雇い主นายจ้าง
naay câaŋ
ナーイジャーン
12.同僚เพื่อนร่วมงาน
phʉ̂an rûam ŋaan
プアン ルアム ガーン
13.先輩รุ่นพี่
rûn phîi
ルンピー
14.後輩รุ่นน้อง
rûn nɔ́ɔŋ
ルン ノーン
15.責任者ผู้รับผิดชอบ
phûu ráp phìt chɔ̂ɔp
プー ラップ ピット チョープ
16.客ลูกค้า
lûuk kháa
ルーク カー
17.消費者ผู้บริโภค
phûu bɔríphôok
プー ボリポーク
18.経営者ผู้บริหาร
phûu bɔɔríhǎan
プー ボーリハーン
19.役員/審査員กรรมการ
kammakaan
ガムマガーン
20.社長ประธานบริษัท
prathaan bɔɔrísàt
プラターン ボーリサット
21.秘書เลขานุการ
leekhǎa nukaan
レーカー ヌガーン
22.エンジニアวิศวกร
wítsawakɔɔn
ウィッサワゴーン
23.会計士พนักงานบัญชี
phanákŋaan banchii
パナックガーン バンチー
24.通訳ล่าม
lâam
ラーム
25.運転手พนักงานขับรถ
phanákŋaan khàp rót
パナックガーン カップ ロット
26.警備員ยาม
yaam
ヤーム
27.会社บริษัท
bɔɔrísàt
ボーリサット
28.株式会社บริษัทจำกัด 
bɔɔrísàt camkàt
ボーリサット ジャムガット
29.職場ที่ทำงาน
thîi thamŋaan
ティー タムガーン
30.寮หอพัก
hɔ̌ɔ phák
ホー パック
31.事務所สำนักงาน
sǎmnák ŋaan
サムナック ガーン
32.工場โรงงาน
rooŋ ŋaan
ローン ガーン
33.倉庫โกดัง
koodaŋ
ゴーダン
34.ビルตึก
tʉ̀k
トゥック
35.受付ประชาสัมพันธ์
prachaa sǎmphan
プラチャー サムパン
36.支店、支社สาขา
sǎakhǎa
サーカー
37.本店、本社สาขาใหญ่
sǎakhǎa yày
サーカー ヤイ
38.店ร้าน
ráan
ラーン
39.施設สถาบัน
sathǎaban
サターバン
40.設備อุปกรณ์
ùpàkɔɔn
ウパゴーン
41.会議室ห้องประชุม
hɔ̂ŋ prachum
プラチュム
42.応接室ห้องรับแขก
hɔ̂ŋ ráp khɛ̀ɛk
ホン ラップ ケーク
43.課、部門แผนก
phanɛ̀ɛk
パネーク
44.役職ตำแหน่ง
tamnɛ̀ŋ
タムネン
45.会議ประชุม
prachum
プラチュム
46.書類เอกสาร
èekkasǎan
エーガサーン
47.ファイルแฟ้ม
fɛ́ɛm
マハーウィッタヤーライ
48.メールอีเมล์
ii meew
イーメー
49.コンピューターคอมพิวเตอร์
khɔɔmphiwtəə
コームピウトゥー
50.ノートパソコンโน้ตบุ๊ก
nóotbúk
ノートブック
51.机、テーブルโต๊ะ

52.Yシャツเสื้อเชิ้ต
sʉ̂a chə́ət
スア チュート
53.スーツ ชุดสูท
chút sùut
チュット スート
54.制服เครื่องแบบ
khrʉ̂aŋ bɛ̀ɛp
クルアン ベープ
55.ネクタイเนคไท 
néekthay
ネークタイ
56.名刺นามบัตร
naam bàt
ナーム バット
57.社員証บัตรพนักงาน
bàt phanákŋaan
バット パナックガーン
58.道具เครื่องมือ
khrʉ̂aŋ mʉʉ
クルアン ムー
59.部品อะไหล่
alày
アライ
60.機械เครื่องจักร
khrʉ̂aŋ càk
クルアン ジャック
61.説明書คู่มือ
khûu mʉʉ
クー ムー
62.コピー機เครื่องถ่ายเอกสาร
khrʉ̂aŋ thàay èekkasǎan
クルアン ターイ エーガサーン
63.シュレッダーเครื่องทำลายเอกสาร
khrʉ̂aŋ tham laay èekkasǎan
クルアン タム ラーイ エーガサーン
64.商品สินค้า
sǐnkháa
シンカー
65.見本、サンプルตัวอย่าง
tua yàaŋ
トゥア ヤーン
66.お金เงิน
ŋən
グン
67.価格、値段ราคา
raakhaa
ラーカー
68.利益กำไร
kamray
ガムライ
69.予算งบประมาณ
ŋóp pramaan
ゴップ プラマーン
70.資金ต้นทุน
tôn thun
トン トゥン
71.収入รายได้
raay dây
ラーイ ダイ
72.支出ค่าใช้จ่าย
khâa cháy càay
カー チャイ ジャーイ
73.売上高
ยอดขาย
yɔ̂ɔt khǎay
ヨートカーイ
74.工業、産業อุตสาหกรรม
ùtsǎahàkam
ウットサーハガーム
75.経済、景気เศรษฐกิจ
sèetthàkìt
セータギット
76.税金ภาษี
phaasǐi
パーシー
77.手数料ค่าธรรมเนียม
khâa thamniam
カー タムニアム
78.期限วันหมดอายุ
wan mòt aayú
ワン モット アーユ
79.需要อุปสงค์
ùppasǒŋ
ウッパソン
80. 供給อุปทาน
ùppathaan
ウッパターン
81.伝言、メッセージข้อความ
khɔ̂ɔ khwaam
コー クワーム
82.株หุ้น
hûn
フン
83.株式市場ตลาดหุ้น
talàat hûn
タラート フン
84.プロジェクトโครงการ
khrooŋ kaan
クローン ガーン
85.計画/図แผน
phɛ̌ɛn
ペーン
86.レポートรายงาน
raayŋaan
ラーイガーン
87.目標เป้าหมาย
pâw mǎay
パオ マーイ
88.成果、実績ผลงาน
phǒn ŋaan
ポン ガーン
89.理由เหตุผล
hèet phǒn
ヘート ポン
90.原因สาเหตุ
sǎahèet
サーヘート
91.数、数量จำนวน
camnuan
ジャムヌアン
92.種類ชนิด
chanít
チャニット
93.サービスบริการ
bɔɔrikaan
ボーリガーン
94.メーカー、ブランドยี่ห้อ
yîihɔ̂ɔ
イーホー
95.活動กิจกรรม
kìtcakam
ギッジャガム
96.ボランティアอาสาสมัคร
aasǎa samàk
アーサー サマック
97.広告โฆษณา
khôotsanaa
コーサナー
98.方法วิธี
withii
ウィティー
99.対策วิธีแก้ไข
withii kɛ̂ɛ khǎy
ウィティー ゲーカイ
100.傾向แนวโน้ม
nɛɛw nóom
ネーオ ノーム
101.情報、データข้อมูล
khɔ̂ɔ muun
コー ムーン
102.意見ความคิดเห็น
khwaam khít hěn
クワーム キット ヘン
103.質คุณภาพ
khunnaphâap
クンナパープ
104.効率ประสิทธิภาพ
pràsìtthíphâap
プラシッティパープ
105.問題ปัญหา
panhǎa
パンハー
106.損失、損害ความเสียหาย
khwaam sǐahǎay
クワーム シアハーイ
107.リスクความเสี่ยง
khwaam sìaŋ
クワーム シアン
108.サイン、署名ลายเซ็น
laay sen
ラーイ セン
109.領収書ใบเสร็จ
bay sèt
バイ セット
110.見積書ใบเสนอราคา
bay sanə̌ə raakhaa
バイ サヌー ラーカー
111.請求書ใบแจ้งหนี้
bay cɛ̂ɛŋ nîi
バイ ジェーン ニー
112.契約書ใบสัญญา
baysǎnyaa
バイ サンヤー
113.証明書ใบรับร้อง
bay ráp rɔɔŋ
バイ ラップ ローン
114.労働許可証、ワークパミットใบอนุญาตทำงาน
bay anúyâat thamŋaan
バイ アヌヤート タムガーン
115.面接สัมภาษณ์
sǎmphâat
サムパート
116.試験สอบ
sɔ̀ɔp
ソープ
117.履歴書ประวัติส่วนตัว
pràwàt sùan tua
プラワット スアン トゥア
118.学歴ประวัติการศึกษา
pràwàt kaan sʉ̀ksǎa
プラワット ガーン スックサー
119.大学มหาวิทยาลัย
mahǎawítthayaalay
マハーウィッタヤーライ
120.専攻วิชาเอก
wíchaa èek
ウィチャー エーク
121.学士号ปริญญาตรี
pàrinyaa trii
パリンヤー トリー
122.博士号ปริญญาเอก
pàrinyaa èek
パリンヤー エーク
123.経験ประสบการณ์
prasòpkaan
プラソップガーン
124.給料เงินเดือน
ŋən dʉan
グンドゥアン
125.福利厚生สวัสดิการ
sawàtdìkaan
サワッディガーン
126.ボーナスโบนัส
boonás
ボーナッス
127.休日วันหยุด
wan yùt
ワンユット
128.長期休暇วันหยุดยาว
wan yùt yaaw
ワン ユット ヤーオ
129.始業時間เวลาเริ่มงาน
weelaa rə̂əm ŋaan
ウェラー ルーム ガーン
130.終業時間เวลาเลิกงาน
weelaa lə̂ək ŋaan
ウェラー ルーク ガーン
131.働くทำงาน
thamŋaan
タムガーン
132.(他県に)出張するไปทำงานต่างจังหวัด
pay thamŋaan thîi tàaŋ caŋwàt
パイ タム ガーン ターン ジャンワット
133.残業するทำงานล่วงเวลา
thamŋaan lûaŋ weelaa
タム ガーン ルアン ウェラー
134.コピーするถ่ายเอกสาร
thàay èekkasǎan
ターイ エーガサーン
135.アポイントを取る 、会う約束をするนัด
nát
ナット
136.報告するรายงาน
raayŋaan
ラーイ ガーン
137.連絡するติดต่อ
tìt tɔ̀ɔ
ティットー
138.電話するโทรหา
thoo hǎa
トーハー
139.相談するปรึกษา
prʉ̀ksǎa
プルックサー
140.質問するถาม
thǎam
ターム
141.問い合わせるสอบถาม
sɔ̀ɔp thǎam
ソープ ターム
142.覚えるจำ
cam
ジャム
143.忘れるลืม
lʉʉm
ルーム
144.間違える、ミスするทำผิด
tham phìt
タム ピット
145.成功するสำเร็จ
sǎmrèt
サムレット
146.褒めるชม
chom
チョム
147.怒るโกรธ
kròot
グロート
148.注意するเตือน
tʉan
トゥアン
149.教育するอบรม
òp rom
オップ ロム
150.手伝うช่วย
chûay
チュアイ
151.卒業する เรียนจบ
rian còp
リアン ジョップ
152.就職するได้งาน
dây ŋaan
ダイ ガーン
153.転職するเปลี่ยนงาน
plìan ŋaan
プリアン ガーン
154.退職するลาออก
laa ɔ̀ɔk
ラー オーク
155.定年退職するเกษียณ
kasǐan
ガシアン
156.解雇するไล่ออก
lây ɔɔ̀k
ライ オーク
157.解雇される、クビになるโดนไล่ออก
doon lây ɔɔ̀k
ドーン ライ オーク
158.設立するก่อตั้ง
kɔ̀ɔ tâŋ
ゴー タン
159.経営するบริหาร
bɔɔríhaǎn
ボリハーン
160.倒産するล้มละลาย
lóm lálaay
ロム ララーイ
161.歓迎する ต้อนรับ
tɔ̂ɔn ráp
トーン ラップ
162.接待するเลี้ยงรับรอง
líaŋ ráp rɔɔŋ
リアン ラップ ローン
163.食事するทานข้าว
thaan khâaw
ターン カーオ
164.予約するจอง
cɔɔŋ
ジョーン
165.売る ขาย
khǎay
カーイ
166.販売するจำหน่าย
cam nàay
ジャム ナーイ
167.生産する、製造するผลิต
phalìt
パリット
168.登録するลงทะเบียน
loŋ thabian
ロン タビアン
169.発注するสั่งซื้อ
sàŋ sʉ́ʉ
サン スー
170.提案するเสนอ
sanə̌ə
サヌー
171.発表するประกาศ
prakàat
プラガート
172.紹介する、勧めるแนะนำ
nɛ́nam
ネナム
173.説明するอธิบาย
athíbaay
アティバーイ
174.比較するเปรียบ
prìap
プリアップ
175.評価するประเมิน
praməən
プラムーン
176.要求するขอร้อง
khɔ̌ɔ rɔ́ɔŋ
コー ローン
177.話し合うคุยกัน
khuy kan
クイ ガン
178.交渉するเจรจา
ceeracaa
ジェラジャー
179.合意するตกลง
tòk loŋ
トック ロン
180.まとめる、要約するสรุป
sarùp
サルップ
181.契約するสัญญา
sǎnyaa
サンヤー
182.解約するยกเลิกสัญญา
yók lə̂ək sǎnyaa
ヨック ルーク サンヤー
183.許可するอนุญาต
anuyâat
アヌヤート
184.担当するรับหน้าที่
ráp nâa thîi
ラップ ナーティー
185.責任を取るรับผิดชอบ
ráp phìt chɔ̂ɔp
ラップ ピット チョープ
186.損をする、赤字になるขาดทุน
khàat thun
カート トゥン
187.解決するแก้
kɛ̂ɛ
ゲー
188.修理するซ่อม
sɔ̂ɔm
ソーム
189.変更するเปลี่ยนแปลง
plìan plɛɛŋ
プリアン プレーン
190.賛成するเห็นด้วย
hěn dûay
ヘン ドゥアイ
191.反対するคัดค้าน
khát kháan
カット カーン
192.決定するตัดสิน
tàt sǐn
タットシン
193.準備する、用意するเตรียม
triam
トリアム
194.配る、配布するแจก
cɛ̀ɛk
ジェーク
195.サインするเซ็น
sen
セン
196.署名するเซ็นชื่อ
sen chʉ̂ʉ
セン チュー
197.応募するสมัคร
samàk
サマック
198.募集するรับสมัคร
ráp samàk
ラップ サマック
199.雇うจ้าง
câaŋ
ジャーン
200.雇われるรับจ้าง
ráp câaŋ
ラップ ジャーン

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次