クイズ一覧

/20

毎日使うタイ語単語200①

1 / 20

ขับ
khàp
カップ

2 / 20

ขนม
khanǒm
カノム

3 / 20

แก้ว
kɛ̂ɛw
ゲーオ

4 / 20

ใหม่
mày
マイ

5 / 20

อาหาร
aahǎan
アーハーン

6 / 20

ฟัง
faŋ
ファン

7 / 20

อร่อย
arɔ̀y
アロイ

8 / 20

งาน
ŋaan
ガーン

9 / 20

แหวน
wɛ̌ɛn
ウェーン

10 / 20

มา
maa
マー

11 / 20

ร้อน
rɔ́ɔn
ローン

12 / 20

ยา
yaa
ヤー

13 / 20

นั่ง
nâŋ
ナン

14 / 20

โทรศัพท์
thoorasàp
トーラサップ

15 / 20

วิทยุ
wítthayú
ウィッタユ

16 / 20

ทำงาน
thamŋaan
タムガーン

17 / 20

ห้อง
hɔ̂ŋ
ホン

18 / 20

รอ
rɔɔ
ロー

19 / 20

กาแฟ
kaafɛɛ
ガーフェー

20 / 20

บ้าน
bâan
バーン

Your score is

The average score is 76%

0%

/20

毎日使うタイ語単語200②

1 / 20

สะอาด
sààat
サアート

2 / 20

สมุด
samùt
サムット

3 / 20

หมวก
mùak
ムアック

4 / 20

รถไฟ
rót fay
ロット ファイ

5 / 20

ข้าว
khâaw
カーオ

6 / 20

ว่าง
wâaŋ
ワーン

7 / 20

เผ็ด
phèt
ペット

8 / 20

ตื่น
tʉ̀ʉn
トゥーン

9 / 20

ตัด
tàt
タット

10 / 20

พัดลม
phát lom
パット ロム

11 / 20

เพื่อน
phʉ̂an
プアン

12 / 20

หนาว
nǎaw
ナーウ

13 / 20

ขยะ
khayà
カヤ

14 / 20

ไปรษณีย์
praysanii
プライサニー

15 / 20

ซื้อ
sʉ́ʉ
スー

16 / 20

ขับ
khàp
カップ

17 / 20

หูฟัง
hǔu faŋ
フー ファン

18 / 20

ยาก
yâak
ヤーク

19 / 20

เงิน
ŋən
グン

20 / 20

ปลา
plaa
プラー

Your score is

The average score is 78%

0%

/20

場所を表すタイ語単語200①

1 / 20

กรุงเทพฯ
kruŋthêep
グルンテープ

2 / 20

โรงพยาบาล
rooŋ phayaabaan
ローン パヤーバーン

3 / 20

ท่าเรือ
thâa rʉa
ター ルア

4 / 20

สนามบิน
sanǎam bin
サナーム ビン

5 / 20

ห้องครัว
hɔ̂ŋ khrua
ホン クルア

6 / 20

จังหวัด
caŋwàt
ジャンワット

7 / 20

ภูเขาไฟ
phuu khǎw fay
プー カオ ファイ

8 / 20

ถนน
thanǒn
タノン

9 / 20

เมืองหลวง
mʉaŋ lǔaŋ
ムアン ルアン

10 / 20

ทะเล
thálee
タレー

11 / 20

ป้ายรถเมล์
pâay rót mee
パーイ ロット メー

12 / 20

เกาะ
kɔ̀

13 / 20

โรงเรียนรัฐบาล
rooŋ rian rátthabaan
ローン リアン ラッタバーン

14 / 20

วัด
wát
ワット

15 / 20

สระว่ายน้ำ
sà wâay náam
サ ワーイ ナーム

16 / 20

ลาว
laaw
ラーオ

17 / 20

ซอย
sɔɔy
ソーイ

18 / 20

ทางม้าลาย
thaaŋ máalaay
ターン マーラーイ

19 / 20

โรงเรียนมัธยมปลาย
rooŋ rian mátthayom plaay
ローンリアン マッタヨム プラーイ

20 / 20

สี่แยก
sìi yɛ̂ɛk
シー イェーク

Your score is

The average score is 79%

0%

/20

場所を表すタイ語単語200②

1 / 20

ประภาคาร
pràphaakhaan
プラパーカーン

2 / 20

สำนักงาน
sǎmnák ŋaan
サムナック ガーン

3 / 20

พม่า
phamâa
パマー

4 / 20

จีน
ciin
ジーン

5 / 20

ห้องนั่งเล่น
hɔ̂ŋ nâŋ lên
ホン ナン レン

6 / 20

สนามกีฬา
sanǎam kiilaa
サナーム ギーラー

7 / 20

ชนบท
chonnabòt
チョン ナボット

8 / 20

สถานที่
sathǎan thîi
サターン ティー

9 / 20

ทางเข้า
thaaŋ khâw
ターン カオ

10 / 20

ปราสาท
praasàat
プラーサート

11 / 20

สะพาน
saphaan
サパーン

12 / 20

โรงหนัง
rooŋ nǎŋ
ローン ナン

13 / 20

ไร่
rây
ライ

14 / 20

หอศิลป์
hɔ̌ɔ sǐn
ホー シン

15 / 20

ศูนย์อาหาร
sǔun aahǎan
スーン アーハーン

16 / 20

หอสมุด
hɔ̌ɔ samùt
ホーサムット

17 / 20

ทางเท้า
thaaŋ tháaw
ターン ターオ

18 / 20

อังกฤษ
aŋkrìt
アングリット

19 / 20

ไปรษณีย์
praysanii
プライサニー

20 / 20

โรงเรียน
rooŋ rian
ローン リアン

Your score is

The average score is 80%

0%

/20

人・職業を表すタイ語単語170①

1 / 20

ตัวเอง
tua eeŋ
トゥア エーン

2 / 20

ผู้เสียชีวิต
phûu sǐa chiiwít
プー シア チーウィット

3 / 20

คนต่างประเทศ
khon tàaŋ prathêet
コン ターン プラテート

4 / 20

นักเรียนมัธยมต้น
nák rian mátthayom tôn
ナック リアン マッタヨム トン

5 / 20

นักวิจัย
nák wícay
ナック ウィッジャイ

6 / 20

ช่าง
châaŋ
チャーン

7 / 20

ลูกน้อง
lûuk nɔ́ɔŋ
ルーク ノーン

8 / 20

ภรรยา
phanrayaa
パンラヤー

9 / 20

พี่ชาย
phîi chaay
ピー チャーイ

10 / 20

พวกพ้อง
phûak phɔ́ɔŋ
プアック ポーン

11 / 20

น้องสาว
nɔ́ɔŋ sǎaw
ノーン サーオ

12 / 20

นักศึกษา
nák sʉ̀ksǎa
ナック スックサー

13 / 20

นักเขียน
nák khǐan
ナック キアン

14 / 20

นักกีฬา
nák kiilaa
ナック ギーラー

15 / 20

ล่าม
lâam
ラーム

16 / 20

เจ้าหน้าที่
câw nâathîi
ジャオ ナーティー

17 / 20

ลูกคนเดียว
lûuk khon diaw
ルーク コン ディアオ

18 / 20

วิศวกร
wítsawakɔɔn
ウィッサワゴーン

19 / 20

ผู้โดยสาร
phûu dooy sǎan
プー ドーイ サーン

20 / 20

ประธานาธิบดี
prathaanaathíbɔɔdii
プラターナーティボーディー

Your score is

The average score is 69%

0%

/20

人・職業を表すタイ語単語170②

1 / 20

พนักงานดับเพลิง
phanákŋaan dàp phləəŋ
パナックガーン ダップ プルーン

2 / 20

ข้าราชการ
khâa râatchakaan
カー ラーチャガーン

3 / 20

รุ่นพี่
rûn phîi
ルン ピー

4 / 20

ผู้โดยสาร
phûu dooy sǎan
プー ドーイ サーン

5 / 20

คนอื่น
khon ʉ̀ʉn
コン ウーン

6 / 20

ชาวประมง
chaaw pramoŋ
チャーオ プラモン

7 / 20

ทนายความ
thanaay khwaam
タナーイ クワーム

8 / 20

ผู้ป่วย
phûu pùay
プー プアイ

9 / 20

จิตรกร
cìttrakɔɔn
ジットラゴーン

10 / 20

พนักงานขาย
phanákŋaan khǎay
パナックガーン カーイ

11 / 20

ลูกคนสุดท้อง
lûuk khon sùt thɔ́ɔŋ
ルーク コン スット トーン

12 / 20

มัคคุเทศก์
mákkhúthêet
マックテート

13 / 20

นักการเมือง
nák kaan mʉaŋ
ナック ガーン ムアン

14 / 20

นักธุรกิจ
nák thurákìt
ナック トゥラギット

15 / 20

ผู้รับผิดชอบ
phûu ráp phìt chɔ̂ɔp
プー ラップ ピット チョープ

16 / 20

บรรณาธิการ
bannaathíkaan
バンナーティガーン

17 / 20

ผู้เชี่ยวชาญ
phûu chîaw chaan
プー チアオ チャーン

18 / 20

ผู้ชม
phûu chom
プー チョム

19 / 20

พิธีกร
phíthiikɔɔn
ピティーゴーン

20 / 20

ทุกคน
thúk khon
トゥック コン

Your score is

The average score is 60%

0%

/20

食べ物・飲み物の単語150

1 / 20

กระเทียม

krathiam

グラティアム

2 / 20

หมากฝรั่ง

màak faràŋ

マーク ファラン

3 / 20

ชานม

chaa nom

チャー ノム

4 / 20

ของหวาน

khɔ̌ɔŋ wǎan

コーン ワーン

5 / 20

อาหารชุด

aahǎan chút

アーハーン チュット

6 / 20

ข้าวผัด

khâaw phàt

カーオ パット

7 / 20

ข้าวโพด

khâaw phôot

カーオ ポート

8 / 20

เนื้อไก่

nʉ́a kày

ヌア ガイ

9 / 20

ผักบุ้ง

phàk bûŋ

パック ブン

10 / 20

อาหารจีน

aahǎan ciin

アーハーン ジーン

11 / 20

ไข่ดิบ

khày dìp

カイ ディップ

12 / 20

ปู

puu

プー

13 / 20

มะเขือเทศ

makhʉ̌a thêet

マクア テート

14 / 20

น้ำมันหอย

nám man hɔ̌y

ナム マン ホイ

15 / 20

กับข้าว

kàp khâaw

ガップ カーオ

16 / 20

น้ำแข็งไส

nám khɛ̌ŋ sǎy

ナム ケン サイ

17 / 20

น้ำร้อน

nám rɔ́ɔn

ナム ローン

18 / 20

เกลือ

klʉa

グルア

19 / 20

กะหล่ำปลี

kalàm plii

ガラム プリー

20 / 20

ต้นหอม

tôn hɔ̌ɔm

トン ホーム

Your score is

The average score is 69%

0%

/20

身近な物に関するタイ語単語200

1 / 20

ม่าน
mâan
マーン

2 / 20

ผ้ากันเปื้อน
phâa kan pʉ̂an
パー ガン プアン

3 / 20

โทรทัศน์
thoorathát
トーラタット

4 / 20

ไม้กวาด
máy kwàat
マイ グワート

5 / 20

จดหมาย
còtmǎay
ジョット マーイ

6 / 20

หูฟัง
hǔu faŋ
フー ファン

7 / 20

พัดลม 
phát lom
パット ロム

8 / 20

บัตรประชาชน
bàt prachaachon
バット プラチャーチョン

9 / 20

ดินสอกด
dinsɔ̌ɔ kòt
ディンソー ゴット

10 / 20

กระดาษ
kradàat
グラダート

11 / 20

แหวน
wɛ̌ɛn
ウェーン

12 / 20

อ่างล้างหน้า
àaŋ láaŋ nâa
アーン ラーン ナー

13 / 20

ครีมนวดผม
khriim nûat phǒm
クリーム ヌアット ポム

14 / 20

นิตยสาร
níttayasǎan
ニッタヤサーン

15 / 20

ถุงเท้า
thǔŋ tháaw
トゥン ターオ

16 / 20

เสื้อแขนยาว
sʉ̂a khɛ̌ɛn yaaw
スア ケーン ヤーオ

17 / 20

หนังสือเรียน
nǎŋsʉ̌ʉ rian
ナンスー リアン

18 / 20

ถุง
thǔŋ
トゥン

19 / 20

เขียง
khǐaŋ
キアン

20 / 20

หม้อ
mɔ̂ɔ
モー

Your score is

The average score is 66%

0%

/20

仕事に関するタイ語単語200

1 / 20

ปรึกษา
prʉ̀ksǎa
プルックサー

2 / 20

ลูกน้อง
lûuk nɔ́ɔŋ
ルーク ノーン